Menu

Vizitë studimore në Slloveni në kuadër të projektit Hapësirat Kulturore të Kosovës

Nga data 16 deri më 22 Maj është mbajtur vizita e dytë studimore në Slloveni në kuadër të projektit “Hapësirat kulturore të Kosovës” i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga Anibar, 7Arte, Lumbardhi dhe Pogon. Nën “Rrjetet e qëndrueshme kulturore në Kosovë”, pjesëmarrësit patën mundësi të vëzhgojnë nga afër praktikat e partneritetit në shoqëritë publike-civile në Lubjanë, Koper dhe Maribor dhe të kuptojnë rolin e rrjeteve kulturore në këto partneritete. Përfaqësuesit e 7 Arte konsiderojnë se kanë arritur të mësojnë shumë nga kjo vizitë studimore dhe sugjerojnë që të organizohen më shumë vizita të tilla dhe të përfshihen punëtori.

Eng below:

From 16 to 22 May was held the second study visit to Slovenia within the project “Cultural Spaces of Kosovo” supported by the European Union and implemented by Anibar, 7Arte, Lumbardhi and Pogon.

Under “Sustainable Cultural Networks in Kosovo”, participants had opportunities to observe partnership practices closely in Ljubljana, Koper and Maribor public-civil society and understand the role of cultural networks in these partnerships. Representatives of 7 Arte consider that they have managed to learn a lot from this study visit and they suggested that more such visits should be organized, including workshops.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP