Menu

“7arte” synon të mbështesë artistët kosovarë, të promovojë dhe zhvillojë një kulturë të përbashkët evropiane.

Qëllimet:

Organizimi i ngjarjeve kulturore dhe prodhimi i punëtorive për industrinë krijuese;

Pjesëmarrja në  programet e shkëmbimit kulturor dhe rrjeteve ndërkombëtare për të ndarë vlerat dhe përvojat;

Kërkimi dhe promovimi strategjik në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;

“7arte” ka një ekip prej: Drejtori Ekzekutiv, Menaxheri i Projektit, Zyrtari i Financave, Menaxheri Logjistik dhe Koordinatori i vullnetarëve. “7arte” përfshin çdo vit më shumë se 50 vullnetarë në aktivitete rinore dhe kulturore. Numri i të punësuarve varet nga projektet që financohen gjatë vitit.

“7arte” shumicën e kohës ishte financuar nga institucione lokale si Drejtoria për Rini dhe Sport nga Komuna e Mitrovicës. Për 3 vjet DKRS na ofroi një hapësirë ​​120 metra katrorë për organizimin tonë dhe aktivitetet kulturore, falas.

Nga ana tjetër, ne jemi dhënë nga donatorë dhe organizata ndërkombëtare si programi i BE-së “Kulturë për të gjithë”, Ambasada Norvegjeze, Ambasada e Hollandës, Ambasada e Francës, UNDP dhe sektori privat gjithashtu.

“7arte” është e përfshirë në rrjetin NISI MASA, në vitin 2006. Që nga ajo kohë, OJQ 7arte kishte organizuar disa programe kulturore në nivelin lokal dhe kombëtar. Duke marrë parasysh që jemi të vendosur në një qytet i cili ka një larmi të pasur kulturore dhe nga ana tjetër kemi nevojë për më shumë mbështetje ndërkombëtare, ne besojmë se një punë në hije në Mitrovicë, do të ishte shumë interesante për të fituar aftësi dhe përvoja të reja. Aktivitetet kryesore që 7arte po organizon janë: GREEN Music Festival edicioni i 4-të, Open Air Cinema edicioni i 6-të, seminari i filmit DOKO YOMI, Shala la-la-la dhe “Gjuj art”

Shumica e aktiviteteve kanë të bëjnë me kulturën dhe rininë, shumicën e kohës 7arte punon me komunitetin dhe institucionet. Gjatë janarit deri në mars, 7arte do të punojë në modelimin e “Green Music Festival edicionin e 5-të, dhe në mbledhjen e fondeve. Ndërkohë, 7arte drejton një “Kënd krijues” ku ne synojmë të zbatojmë aktivitete të vogla kulturore të tilla si: shfaqja e filmave, organizimi i debateve, shfaqje muzikore, netë me poezi, etj

7arte ka nëntë vjet përvojë në organizimin e të gjitha llojeve të aktiviteteve që lidhen me audiovizualin dhe kinemanë si punëtori për ngritjen e kapaciteteve, festivale, aktivitete trajnuese për zhvillimin e kapaciteteve të të rinjve, ndërtimin e paqes dhe ndërgjegjësimin për mjedisin.

Këtu janë disa projekte të fundit: (2012-2014)

“Seminar ndërkombëtar rreth mediave të reja dhe komunikimit” 2-7 Maj 2011 mbështetur nga Këshilli Evropian, implementuar në partneritet me rrjetin NISI MASA.

Trajnim për ngritjen e kapaciteteve për institucionet lokale, mbështetur nga ABD / UNDP dhe OHCHR (Janar – Qershor 2011)

“Creative Corner” një bibliotekë kafene e mbështetur nga Komuna e Mitrovicës, Innovation LAB- UNICEF dhe Ambasada Franceze, libri Blackbirds dhe Liburnia

DOKO YOMI (Dokumentimi i Rinisë së Kosovës në Mitrovicë ishte punëtori për krijimin e filmave e mbështetur nga: ECF, Ambasada Norvegjeze, Kultura për të gjithë, Komuna e Mitrovicës, Dazzo dhe NISI MASA

Përmes prodhimit të filmave, ekipi ynë dhe pjesëmarrësit nxitën lidhje midis autoriteteve lokale, aktorëve të tjerë të komunitetit dhe të rinjve ndërkombëtarë, në mënyrë që të ishin anëtarë aktivë të shoqërisë.

“Shala la-la-la” ishte një punëtori për të rinjtë që jetojnë në zonat rurale. Projekti kishte disa seminare për fëmijë të tillë si: fotografi, zanate dhe media sociale. Ai u mbështet nga Ambasada Franceze në Prishtinë dhe Komuna e Mitrovicës.

Kinemaja në ajër të hapur edicioni i 6-të. “OAC” është një ngjarje tradicionale e organizuar nga 7arte. Shpikja dhe promovimi i hapësirave të reja publike ishte një nga objektivat e këtij festivali, nga ana tjetër ishte promovimi i kineastëve të rinj kosovarë dhe Kinemasë Evropiane.

Festivali i Muzikës së Gjelbër u organizua që nga viti 2001. Qëllimi kryesor i “Festivalit të Muzikës së Gjelbër” është të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit, qetësimin e situatës së tensionuar në Mitrovicë dhe përmirësimin e jetës ndëretnike-kulturore në pjesën veriore të Kosova. Ajo mbështetet nga programi i BE “Kultura për të gjithë” Ambasada e Luksemburgut, Ambasada e Hollandës, Ministria Rinia dhe Kultura, Komuna e Mitrovicës dhe bizneset lokale.

“Mitro je t’aime” është një projekt i ri i cili implementohet nga 7arte dhe Muzeu i Mitrovicës. Qëllimi i tij është të promovojë diversitetin kulturor të qytetit nga pikëpamje të ndryshme që vijnë nga qytetarët. Projekti mbështetet nga Balkan Museum Network, Ambasada e SHBA në Prishtinë dhe DKRS.

Filozofia jonë

Ne besojmë se komunikimet dhe veprimet bëjnë ndryshime. Ne gëzojmë zhvillimin kulturor dhe të komunitetit. Puna dhe bashkëpunimi me ne gjithmonë kërkon pasion dhe sinergji. Puna jonë e sinqertë dhe e palodhur i bën njerëzit të admirojnë dhe të na mbështesin në mënyra të ndryshme dhe kjo është arsyeja pse ne jemi transparentë dhe të hapur për të gjithë entuziastët e artit dhe kulturës për t’u bashkuar me ne, në rrugën tonë të sfiduar që i bën krenarë të gjithë së bashku.

English version:

7arte” aim to support Kosovan artists, to promote and develop a common European culture.

Aims:

  • Organizing cultural events and producing workshops on creative industry;
  • Becoming part of cultural exchange programs and international networks to share values and experiences;
  • Strategic research and promotion in national and international level;

7arte” has a team of: Executive Director, Project Manager, Finance Officer, Logistic Manager, and Coordinator of volunteers. “7arte” involves annually more than 50 volunteers on youth and cultural activities. The number of employees depends on projects that get funded during the year.
“7arte” most of the times was funded by local institutions such as Directory for Youth and Sport from Mitrovica Municipality. For 3 years DKRS offered us a 120 meters square space for our organisation and cultural activities, for free.

On the other hand we have been granted by international donors and organisations such as EU program “Culture for all”, Norwegian Embassy, The Netherlands Embassy, France Embassy, UNDP, and private sector, too.

7arte” is involved in NISI MASA network, in 2006. Since that time, 7arte NGO had organized several cultural programs on local and national level. Considering that we are located in a city which has a rich cultural diversity and on the other hand need more international support, we believe that a job shadowing in Mitrovica, would be very interesting in order to gain new skills and experiences. The main activities that 7arte is organizing are: GREEN Music Festival 4th edition, Open Air Cinema 6th edition, DOKO YOMI film workshop, Shala la-la-la and “Gjuj art”

Most of activities are related to culture and youth, most of the time 7arte works with community and institutions. During the January till March, 7arte will work on designing of the “Green Music Festival 5th edition, and on fundraising. In meantime, 7arte runs a “Creative Corner” where we are aiming to implement small cultural activities such as: screening movies, organizing debates, music performances, poetry nights, etc

7arte has nine years of experience in organizing all kind of activities related with audiovisual and cinema such as capacity building workshops, festivals, training activities for capacity development of youth, peace building and environment awareness.

Here are some recent projects: (2012-2014)

“International seminar about New Media and communication” 2-7 Maj 2011 supported by European Council, implemented in partnership with NISI MASA network.

Training on capacity building for local institutions, supported by ABD/UNDP dhe OHCHR (Jan- June 2011)

“Creative Corner” a café library supported by Mitrovica Municipality, Innovation LAB- UNICEF and French Embassy, Blackbirds book, and Liburnia

DOKO YOMI (Documenting Kosovo’s Youth in Mitrovica was filmmaking workshop supported by: ECF, Norwegian Embassy, Culture for all, Mitrovica Municipality, Dazzo, and NISI MASA
Through the production of films, our team and participants fostered linkages among, local authorities, other community actors and international youth, in order to be active members of society.

“Shala la-la-la” was a workshop for young people living on rural areas. The project had several workshops for kids such as: photography, crafts, and social media. It was supported by French Embassy in Pristina and Mitrovica Municipality.

Open Air Cinema 6th edition. “OAC” is a traditional event organized by 7arte. Inventing and promoting new public spaces was one of the objectives of this festival, on the other hand it was promoting young Kosovan filmmakers and European Cinema.

Green Music Festival was organized since 2001. The main goal of the “Green Music Festival” is to raise the public awareness on environmental protection and conservation, calm down the tense situation in Mitrovica, and improve the interethnic-cultural life in the northern part of Kosovo. It is supported by EU program” Culture for all” Luxembourg Embassy, The Netherlands Embassy, Ministry Youth and Culture, Mitrovica Municipality and local businesses.

“Mitro je t’aime” is a new project which is implemented by 7arte and Museum of Mitrovica. Its aim is to promote cultural diversity of the city from different point of views coming from citizens. The project is supported by Balkan Museum Network , USA Embassy in Pristina and DKRS.

Our Philosophy

We believe that communications and actions make change. We enjoy cultural and community development. Working and cooperating with us always requires passion and synergy. Our sincere and hard work makes people to admire and support us on different ways and that’s why we are transparent and opened to all enthusiasts of arts and culture to join us, on our challenge-able path that makes proud all together.

  TOP