Menu

Që nga viti 1989-2000 rinia dhe kultura në Kosovë, pësoi një humbje të madhe e cila la pasoja të dukshme edhe në vitet pasuese, të njohura si faza e tranzicionit apo e pasluftës. Rimëkëmbja e kulturës dhe aktivizimit qytetar, posaqërisht i të rinjve, mbeti sfidë e vazhdueshme e shoqërisë.

Duke parë nevojën për zhvillim kulturor dhe aktivizim të të rinjve, më 2 maj të vitit 2006, me iniciativën e artistëve vendor u themelua organizata kulturore “7arte”.

Në po të njejtin vit, kjo organizatë antarësohet në Rrjetin e Kinemasë së Re Evropiane NISI MASA, me çrast artistëve të rinj u ofron mundësi më të shumta për bashkëpunim dhe promovim kulturor.

Krahas programeve kulturore, vizitave studimore, e shkëmbimeve të përvojave, 7arte arriti të ofrojë përvoja të reja profesionale për një numër të konsiderueshëm të artistëve kosovarë, si dhe të ndërtojë partneritete të dobishme në nivelin kombëtar dhe  ndërkombëtar.

English version:

From 1989-2000, the youth and culture in Kosovo suffered a great loss which left obvious consequences in the following years, known as the transition or post-war phase. The recovery of culture and civic activism, especially of young people, remained a constant challenge to society.

Seeing the need for cultural development and activation of young people, on May 2, 2006, with the initiative of local artists, the cultural organization “7arte” was founded.

In the same year, this organization becomes a member of the New European Cinema Network NISI MASA, which offers young artists more opportunities for cooperation and cultural promotion.

In addition to cultural programs, study visits, and exchange of experiences, 7Arte managed to offer new professional experiences for a considerable number of Kosovar artists, as well as to build useful partnerships at the national and international level.

  TOP