Menu

STRUKTURA ORGANIZATIVE E ORGANIZATËS  7ARTE

BORDI:

Blendar Cana – Kryesues e Bordit

Valmira Baruti – Anëtare e Bordit

Nora Prekazi –  Anëtare e Bordit

Besim Pllana – Anëtare e Bordit

Berat Hasani – Anëtare e Bordit

KRYESIA E KUVENDIT

Naser Hajdari – Kryesues i Kuvendit

STAFI

Lulzim Hoti – Drejtor Ekzekutiv

Berna Xhamajli – Zyrtare Financiare

Lulzim Hakaj – Menaxher Programi

Erzen Isufi – Asistent Financiar dhe për Logjistikë

Blerinda Veliu – Zyrtare për Analiza dhe Hulumtim

Rinor Kurshumliu – Koordinator i Programit Kulturor

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE 7ARTE ORGANIZATION

BOARD:

Blendar Cana – Chairman of the Board

Valmira Baruti – Member of the Board

Nora Prekazi – Member of the Board

Besim Pllana – Member of the Board

Berat Hasani – Member of the Board

PRESIDENCY OF THE ASSEMBLY

Naser Hajdari – Speaker of the Assembly

STAFF

Lulzim Hoti – Executive Director

Berna Xhamajli – Financial Officer

Lulzim Hakaj – Program Manager

Erzen Isufi – Financial and Logistics Assistant

Blerinda Veliu – Analysis and Research Officer

Rinor Kurshumliu – Coordinator of the Cultural Program

  TOP