Menu

7 Arte është organizatë kulturore, me zyre në Mitrovicë, e cila mbështetë artistët e rinj si dhe promovon e zhvillon kulturë të përbashkët Evropiane. 

7Arte fuqizon artin, kulturën dhe industrinë kreative si një forcë shtytëse drejtë gjithëpërfshirjes dhe krijimit të një regjioni sa më paqësor e të qëndrueshëm

For more information, please download the :

Për më shumë informata, luteni të shkarkoni:

7Arte’s portfolio 

Eng:

7 Arte is a cultural organization with an office in Mitrovica, which supports young artists and promotes and develops a common European culture.

7Arte empower arts, culture and creative industry as a driving force towards inclusion and the creation of a region as peaceful and stable as possible.

  TOP