Menu

7 Arte është organizatë kulturore, me zyre në Mitrovicë, e cila mbështetë artistët e rinj si dhe promovon e zhvillon kulturë të përbashkët Evropiane. 

7Arte përdor artin e kulturën si një forcë shtytëse drejtë gjithëpërfshirjes dhe krijimit të një regjioni sa më paqësor e të qëndrueshëm.

7 Arte is a cultural organization with an office in Mitrovica, which supports young artists and promotes and develops a common European culture.

7Arte uses art and culture as a driving force towards inclusion and the creation of a region as peaceful and stable as possible.

  TOP