Menu

Shërbime/Services

7Arte mbulon një gamë të gjerë shërbimesh si:  ngritje të kapaciteteve dhe trajnime, organizim të eventeve sociale e kulturore, hulumtime mbi çështje sociale e kulturore, ofrim të hapësirës për aktivitete, guide alternative, etj.

Për më shumë shihni aktivitetet në vijim:

English version:

7Arte covers a wide range of services such as: capacity building and training, organization of social and cultural events, research on social and cultural issues, providing space for activities, alternative guides, etc.

For more see the following activities:

  • Capacity building trainings
  • Cultural conferences and events
  • Creative courses
  • Tour / Informative walk
  • Creative Corner – Workspace
Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP