Menu

“Visit Trepça” Tour

“TrepçArt Factories,” is a social enterprise initiated by 7 Arte dedicated to preserving and promoting the industrial heritage of Trepça.

We believe that the mining complex has the potential to be a valuable economic and cultural asset for the community, peacebuilding, and sustainability of the region. Our vision is to preserve and promote the industrial heritage of Trepça and more, create economic opportunities, and empower the community through sustainable and socially responsible environmental practices. Our innovative model combines heritage preservation with social and environmental responsibility, and we offer workshops, field guides, and cultural events to provide a unique and interactive experience for visitors.

Our staff already has a lot of experience in welcoming, walking and informing tourists who prefer to visit the region of Mitrovica. Therefore, we offer tours for individuals and organized groups, offering you an alternative approach to the city and surroundings of Mitrovica. Some of the tourist packages are: Industrial Tour; Rural and cultural tour; Educational and cross-cultural tour, etc.

Through “Visit Trepça”, our industrial tour package we welcome you to explore the industrial heritage of Trepça, learn about its history and significance, and discover its potential. We invite you to join us on this journey through time and help us in our mission to preserve and promote the industrial heritage of Kosovo for future generations to enjoy.

This tour package offers three different tours:
INside Trepça;
OUTside Trepça;
Purple Tour.

For more details on the tour package see this document: Visit Trepça Brochure or contact Visit Trepça team on instagram & facebook: Visittrepca; email: [email protected]; web-page: Visittrepca.com; phone: +383(0)38 748 861.

Industrial Tour:

Rural and cultural tour:

Educational and cross-cultural tour:

…………………

Shëtitje informuese “Visit Trepça” 

“TrepçArt Factories”, është një ndërmarrje sociale e inicuar nga 7 Arte dedikuar për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë industriale të Trepçës.

Ne besojmë se kompleksi minerar ka potencialin të jetë një pasuri e vlefshme ekonomike dhe kulturore për komunitetin, ndërtimin e paqes dhe qëndrueshmërinë e rajonit. Vizioni ynë është të ruajmë dhe promovojmë trashëgiminë industriale të Trepçës dhe më gjerë, të krijojmë mundësi ekonomike dhe të fuqizojmë komunitetin përmes praktikave mjedisore të qëndrueshme dhe të përgjegjshme shoqërore. Modeli ynë inovativ kombinon ruajtjen e trashëgimisë me përgjegjësinë sociale dhe mjedisore, dhe ne ofrojmë seminare, udhëzues në terren dhe ngjarje kulturore për të ofruar një përvojë unike dhe interaktive për vizitorët.

Stafi ynë tashmë ka shumë përvojë në pritjen, shëtitjen dhe informimin e turistëve që preferojnë të vizitojnë rajonin e Mitrovicës. Prandaj, ne ofrojmë turne për individë dhe grupe të organizuara, duke ju ofruar një qasje alternative për qytetin dhe rrethinën e Mitrovicës. Disa nga paketat turistike janë: Turi Industrial; Turne rurale dhe kulturore; Turne edukative dhe ndërkulturore etj.

Nëpërmjet “Visit Trepça”, paketës sonë turistike industriale ju mirëpresim të eksploroni trashëgiminë industriale të Trepçës, të mësoni për historinë dhe rëndësinë e saj dhe të zbuloni potencialin e saj. Ju ftojmë të na bashkoheni në këtë udhëtim nëpër kohë dhe të na ndihmoni në misionin tonë për të ruajtur dhe promovuar trashëgiminë industriale të Kosovës që ta shijojnë brezat e ardhshëm.

Kjo paketë turistike ofron tre turne të ndryshme:
INside Trepça;
OUTside Trepça;
Purple Tour.

Për më shumë detaje mbi paketën turistike, shihni këtë dokument: Broshura Visit Trepça ose kontaktoni ekipin e Visit Trepça në instagram & facebook: Visittrepca; email: [email protected]; ueb-faqe: Visittrepca.com; tel: +383(0)38 748 861.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP