Menu

Strategjia e Organizatës 7Arte

7 Arte publikon me krenari Strategjinë e saj të re për vitet në vijim. Strategjia, e cila është hartuar me kujdes nga ekspertë të fushës së kulturës, synon të ndikojë në zhvillimin dhe rritjen e fushës së kulturës në vendin tonë. Strategjia e 7Arte përfshin sfidat kryesore që po ballafaqohen në fushën e kulturës dhe synon të ofrojë zgjidhje dhe rekomandime për t’i adresuar ato.

Për më shumë informata, luteni ta shkarkoni linkun e mëposhtëm.

……………

Eng:

7 Arte proudly publishes its new Strategy for the coming years. The strategy, which has been carefully drafted by experts in the field of culture, aims to influence the development and growth of the field of culture in our country. 7Arte’s strategy includes the main challenges being faced in the field of culture and aims to provide solutions and recommendations to address them.

For more information, please download the link below.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP