Menu

Publikohet raporti i auditimit për vitin 2022

     7Arte publikon raportin e auditimit për vitin 2022, duke ofruar transparencë dhe llogaridhënie për anëtarët dhe mbështetësit e saj. Raporti detajon gjendjen financiare të organizatës dhe operacionet e saj gjatë vitit fiskal dhe performancen e saj financiare, rrjedhen e parase, per vitin qe ka perfunduar ne perputhshmeri me ligjet aktuale ne fuqi. Njëherit Letra Menaxheriale nga Auditorët, konfirmon se gjithçka është realizuar sipas standardeve dhe rregullave të kontabilitetit në Republikën e Kosovës.

“Raporti i auditimit për vitin 2022 tregon përkushtimin e 7Arte për transparencë dhe llogaridhënie”, tha Drejtori Ekzekutiv i organizatës 7Arte. “Jemi krenarë që ndajmë raportin financiar të organizatës sonë me komunitetin tonë dhe jemi mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme që na mundëson t’i shërbejmë misionit tonë. Ky auditim është mbuluar financiarisht nga granti institucional EJA GI 06, nga KCSF.

Shkarkoni Raportin dhe Letrën Menaxheriale

_____________________________________________________

Eng version

The audit report for 2022 is published

      7Arte publishes the audit report for 2022, providing transparency and accountability to its members and supporters. The report details the financial condition of the organization and its operations during the fiscal year and its financial performance, cash flow, for the year ended in compliance with current laws in force. At the same time, the Managerial Letter from the Auditors confirms that everything has been carried out according to accounting standards and rules in the Republic of Kosovo.

“The audit report for 2022 shows 7Arte’s commitment to transparency and accountability,” said the Executive Director of the 7Arte organization. “We are proud to share our organization’s financial report with our community and are grateful for the continued support that enables us to serve our mission. This audit was financially covered by the institutional grant EJA GI 06, from KCSF.

Download the Report

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP