Menu

Të rinjtë e Kosovës në programe për Ekoturizmin

Duke qenë studente por në të njejtën kohë edhe vullnetare në disa organizata të ndryshme që janë të lidhura drejtëpërdrejtë me studimet e juaja, është investimi më i miri në ne studentët, por edhe investimi ynë më i mirë për të ardhmën, kështu ndihem në lidhje me këtë.

Unë janë vullnetare në 7Arte për mëse dy vite; Kam marrë pjesë në aktivitete të ndryshme përmes 7Arte, kam pasur rastin të aplikoj dhe të përzgjedhna në kursin e trajnimit “Bashkimin e Rinisë për Ekoturizëm” që është zhvilluar këtë muaj, 6-13 Nëntor 2017 në Brno, Republika Çeke; Ne kemi qenë një grup prej 34 pjesëmarrësish nga vende te ndryshme, gjatë këtyre ditëve kemi pasur rastin të prezantojmë organizatën tonë dhe atë se çfarë ne bëjmë. Unë Arnita Veliu dhe kolegia ime Lirika Raca është poashtu vullnetare në 7Arte edhe ajo pati këtë mundësi të ishte prezente, pasi që të dyja ne studiojmë Menaxhment i Bujqësisë dhe të Ambientit, që na ka ndihmuar dhe inspiruar neve shumë që të krijojmë ide të mira për hartimin e projekteve në të ardhmen që ndërlidhen me ambientin. Gjatë këtyre ditëve kemi pasur rastin të vizitojmë shpella, ferma, komunitete lokale, një biznes familjar të prodhimit të çorapeve. Në shtëpinë e natyrës, ne kemi pasur rastin të dëgjojmë tregime dhe kemi kaluar shumë kohë në natyrë, kemi zhvilluar shumë aktivitete në ambient të hapur, gjithashtu gjatë këtij trajnimi, kemi mësuar më tepër për promovimin e ekoturizmit në vendet tona, dhe  gjithashtu kemi pasur rastin të interpretojmë ekoturizmin nëpërmjet aktrimit, luajtjës së roleve të ndryshme.

Pasioni im për natyrën ka qenë jo vetëm vrojtimi dhe ndjesia e rifreskisë dhe mahnitjës nga bukuria e saj, unë gjithmonë kam dashur diçka më tepër prej saj, kam dashur të eksploroj dhe të gjej benefitet e tjera përpos pamjeve të bukura, kështu që kam qenë mjaft me fat që kam lindur me një familje që ndanë të njejtin pasion sikurse unë dhe kështu kam pasur rastin që të njoh disa nga benefitet e natyrës nga afër dhe ta përdor atë. Megjithatë, përpos arritjës së njohurisë dhe aftësive në shfrytëzimin e benefiteve të natyrës, kur unë fillova të studioj Menaxhimin e Ambientin dhe të Bujqësisë unë pata rastin që t’u ekspozohem shumë resurseve në mënyra të mbrojtjës së natyrës. Në përgjithësi u prezantova në një pjesë akademike të menaxhimit të resurseve rreth ambientit e bujqësisë, ky trajnim më ka ndihmuar shumë që të arrijë njohuri se çfarë të bëjë që pasioni im të funksioj, kështu që unë besoj se kur pasioni bëhet profesion nuk ndihet si punë.

________English version

Being a student but at the same time being a volunteer in different organizations that are connected directly with your studies, is the best investment in us, our investment in our future, this is how I feel.

I am volunteer at 7Arte now for 2 years; I was taking part in different activities till now, through 7arte I got the chance to apply and to be selected for the training course ‘’Uniting youth for Ecotourism’’, that was held in this month , November, 6- 13/ 2017 in Brno, Czech Republic; We were  a group of 34 participants from different countries, during these days we had a chance to present our organizations and what exactly we do, I Arnita Veliu and my colleague Lirika Raca also a volunteer at 7Arte  got this opportunity, since both of us study Environment and Agriculture Management it helped us a lot and inspired us on creation of good ideas for future projects in Environment. During these days we had the chance to visit caves, farms, the local community, a socks manufacturing family business. At the nature house, we got the chance to hear a lot of stories, we spend a lot of time out side in nature we did a lot of activities outside, also during this training we learned more about promoting ecotourism in our countries, we also had chance to interpret ecotourism through role playing.

My passion for nature was not just watching it and feeling amazed and refreshed by its beauty, I always wanted something more from it, I wanted to explore and find its other benefits besides of a lovely view, as so I was lucky enough to be born in a family that shared the same passion as I did and thus I had the chance to get to know some of natures benefits from near and also make use of it. However, besides of gaining knowledge and skills on using nature’s benefits, when I started studying environment and agriculture management, I was introduced to many resources on how to protect nature as well, In general I was introduced to an academic part of managing the environmental and agricultural resources, This training helped me to gain knowledge in how to make my passion work, Thus, I believe, when passion becomes profession it doesn’t feel like work.

 

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP