Menu

How to create a successful digital campaign | Digital activism toolkit

Today’s digital landscape offers many opportunities for environmental activists. 7Arte has been responsible for the translation of the digital manual produced by Youth and Environment Europe with the support of Climate Action Network Europe through the DEAR program from the European Commission. This handbook aims to provide young people with practical tools and digital communication strategies that they will be able to apply to strengthen their climate action and carry out effective awareness and advocacy actions through social media and other digital platforms.

This guide starts with the human side of this project. It explains the importance of coordination as well as leadership. Campaigns can only be successful if they have a strong and relatable element attached to them. In the second part of the focus on the knowledge of the consulted information. This publication presents key points of consultation as well as easy advice applicable to all organisations.

This manual makes us understand that creating a campaign is not an easy task, but it is rewarding. Modern times allow for unheard communication possibilities, which we have the opportunity to know through this toolkit.

The project and the publication have been funded by the Erasmus+ Program of the European Union and the European Youth Foundation. The European Youth Foundation (EYF) is a fund by the Council of Europe providing financial and educational support for European youth activities.

………………………………………

Përkthimi në shqip:

Si të krijojmë një kampanjë të suksesshme dixhitale | Manuali i aktivizmit dixhital

Sot peisazhi dixhital ofron mundësi të shumta për aktivistët mjedisor. 7Arte ka qenë përgjegjëse për përkthimin e manualit dixhital të prodhuar nga Youth and Environment Europe me mbështetjen e Climate Action Network Europe nëpërmjet programit DEAR nga Komisioni Evropian. Ky manual synon t’ju ofroj të rinjve mjete praktike dhe strategji komunikimi dixhital, të cilat ata do të jenë në gjendje t’i zbatojnë për të përforcuar veprimet e tyre klimatike dhe për të kryer veprime efektive ndërgjegjësuese dhe avokuese përmes mediave sociale dhe platformave të tjera dixhitale.

Ky udhëzues fillon me anën njerëzore të këtij projekti. Ai shpjegon rëndësinë e koordinimit si dhe të udhëheqjes. Në pjesën e dytë fokusi qëndron në njohuritë e ekspertëve të konsultuar. Ky publikim paraqet pikat kryesore të konsultimeve si dhe këshilla të dobishme lehtë të aplikueshme për të gjitha organizatat.

Ky manual na mundëson të kuptojmë se krijimi i një kampanje nuk është një detyrë e lehtë, por është shumë shpërblyese. Kohët moderne lejojnë mundësi komunikimi të padëgjuara, të cilat kemi rastin ti njohim pikërisht përmes këtij manuali.

Projekti dhe publikimi janë financuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian dhe Fondacioni Rinor Evropian. Fondacioni Rinor Evropian (FRE) është fond i Këshillit të Evropës që ofron mbështetje financiare dhe arsimore për aktivitetet rinore evropiane.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP