Menu

Ekspozitë në mbrojtje të Faunës

Në kuadër të projektit “Hapësirat Kulturore të Kosovës” në 7arte është hapur ekspozita “Në Mbrotje të Faunës” me autor Arian Mavriqi. Në këtë ekzpozitë të parën të këtij lloji në Mitrovicë u prezentuan 20 fotografi të gjallesave të ndryshme. Kjo ekspozitë ka pasur për qellim që qytetaret e Mitrovicës të njoftohen më shumë rreth faunës sonë, mbrojtjes dhe promovimin e tyre. Z. Mavriqi theksoi se është në interesin e të gjithëve që të ruajmë lumenjt, pyjet dhe mjedisin tonë, ngase edhe jetët tona varen nga egzistenca e tyre.

Ky aktivitet është mundësuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian, në kuadër të projektit ‘Hapësirat Kulturore të Kosovës’ të implementuar nga Anibar, Lumbardhi, 7Arte dhe Pogon. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e 7Arte dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e Bashkimit Europian.

Exhibition on Fauna Protection

Within the frame of the project “Cultural Spaces of Kosova” in 7 Arte, the exhibition “In Protection of Fauna” was opened with the author Arian Mavriqi. In this first exhibition of such kind in Mitrovica were presented about 20 photographs of different creatures. This exhibition aimed at getting the citizens of Mitrovica to know more about our fauna and about their protection and promotion. Mr. Mavriqi emphasized that it is in the interest of us all to preserve our rivers, forests and our environment, because our lives depend on their existence.

This activity was enabled by the financial support of the European Union, within the project ‘Cultural Spaces of Kosovo’ implemented by Anibar, Lumbardhi, 7Arte and Pogon. Its content is the responsibility of 7Arte and does not necessarily reflect the views of the European Union.

Izlozba zastite faune

U okviru projekta “Kulturni prostori Kosova” u 7 Arte otvorena je izlozba “O zastiti faune” autora Arian Mavriqi. Na ovoj prvoj izlozbi ove vrste u Mitrovici predstavljeno je 20 fotografija razlicitih zivih bića. Ova izlozba imala je za cilj da informise gradane Mitrovice o nasoj fauni, njihovoj zastiti i unapredenju. Gospodin Mavriqi je naglasio da je u interesu svih da sacuvaju nase rijeke, sume i nasu okolinu, jer nasi zivoti zavise od njihovog postojanja.

Ova aktivnost je omogućena finansijskom podrskom Evropske Unije, u okviru projekta „Kulturni prostori Kosova“ koji realizuju Anibar, Lumbardhi, 7Arte i Pogon. Njegov sadrzaj je odgovornost 7Arte-a i ne odrazava nuzno stavove Evropske Unije.

 

 

 

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP