Menu

Videos with tips about environmental digital campaigns

As part of the YEE (Youth and Environmental Europe) project “Youth Digital Communic[ACTION]” and “Strengthening the European Youth Climate Movement: Showcasing and Supporting the Unheard” 4 videos on successful digital campaigns were created. 7 Arte translated these 4 videos in Albanian, and subtitles were added with Adobe Premiere Pro 2022, from June until August by.

The list of videos:

Click on the titles to watch the videos on YouTube.

Starting from the first one, these videos show how to address underlining issues through digital campaigns. This first video focuses on setting the goals of the campaign based on the SMART method. In the second video this example is used to lobby for the end of finincing fossil fuels by the European Central Bank. The third video had another direction, it shows a campaign that is developing, and is focused on a society that breaks down the complexity of food systems, inspiring people to use recipes that are good for the environment. In the foruth video different tips are given about creating a successful campaign.

These videos have been shared on the youtube page of GreenFest and on the social media of 7Arte. Thus, the information and tips of these videos have reached the eye of the public of Kosovo with such data that is rarely found in the Albanian language.

…………………………………

Përkthimi në shqip

Video me këshilla rreth kampanjave dixhitale mjedisore

Si pjesë e projektit YEE (Youth and Environmental Europe) “Youth Digital Communic[ACTION]” dhe “Strengthening the European Youth Climate Movement: Showcasing and Supporting the Unheard” u krijuan 4 video mbi fushatat e suksesshme dixhitale. 7 Arte i ka përkthyer këto 4 video në shqip, dhe ka shtuar titrat me Adobe Premiere Pro 2022, nga qershori deri në gusht.

Lista e videove:

Klikoni në tituj për të parë videot në YouTube.

Duke filluar nga e para, këto video tregojnë se si të adresohen çështjet e nënvizuara përmes fushatave dixhitale. Video e parë fokusohet në përcaktimin e qëllimeve të fushatës bazuar në metodën SMART. Në videon e dytë ky shembull përdoret për të lobuar për përfundimin e financimit të karburanteve fosile nga Banka Qendrore Evropiane. Videoja e tretë kishte një drejtim tjetër, tregon një fushatë që po zhvillohet dhe është e fokusuar në një shoqëri që zbërthen kompleksitetin e sistemeve ushqimore, duke frymëzuar njerëzit të përdorin receta që janë të mira për mjedisin. Në videon e përparme jepen këshilla të ndryshme për krijimin e një fushate të suksesshme.

Këto video janë shpërndarë në faqen e GreenFest në youtube dhe në rrjetet sociale të 7Arte. Kështu, informacionet dhe këshillat e këtyre videove kanë arritur në syrin e publikut të Kosovës me të dhëna të tilla që rrallë gjenden në gjuhën shqipe.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP