Menu

Thirrje për pjesëmarrës/e në Eko-Kampin veror

SHQ:

Thirrje për pjesëmarrës/e:


   EKO-KAMPI VEROR
28-31 maj, 2023, në Mitrovicë, Kosovë

Rreth projektit:

“Mitrovica Goes Green” synon të rrisë ndërgjegjësim publik, dhe rrjedhimisht të nxisë veprimin për mbrojtjen e mjedisit, duke propozuar njëkohësisht zgjidhje praktike për ndryshim, si dhe fuqizimin e aktivizmit mjedisor rinor në rajon.

Projekti parasheh tri shtylla kryesore të aktiviteteve:

 • Shkëmbime të vazhdueshme edukative me anëtarët e komunitetit, duke përfshirë të rinjtë në Mitrovicë, duke u fokusuar në trajtimin e çështjeve mjedisore dhe ndryshimeve klimatike;
 • Tri eko-kampe për të rinjtë dhe të rejat; dhe
 • Edukim të qëndrueshëm me dhe në bashkëpunim ndëretnik ndërmjet komuniteteve në rajon.

Ky projekt implementohet nga 7Arte në partneritet me Hapësina shoqnore për dekonstruksion (e referuar edhe si SSD), ndërsa ka gjetur mbështetje nga UNMIK.

Rreth Eko-kampit:

Eko-kampi veror është i treti dhe i fundit nga tre eko-kampet që po zbatohen ne kuadër të projektit “Mitrovica Goes Green”. Ky kamp do të mbahet në Mitrovicë, nga data 28 deri më 31 maj 2023. Qëllimi i këtij eko-kampi është të rrisë vetëdijen për rëndësinë e çiklizmit – si dhe njohuritë për riparimin e biçikletave – dhe të stimuloj fëmijët dhe të rinjtë që të përdorin alternativa më të shëndetshme dhe më të sigurta si kundershtim ndaj varësisë nga automjetet motorike. Gjatë kampit katërditor, 15 pjesëmarrës/e nga Kosova do të riparojnë biçikletat e prishura dhe do t’i ndajnë ato me komunitetin lokal.

Objektivat e këtij eko-kampi janë:

 • –        15 biçikleta që janë të papërdorshme dhe në gjendje shumë të keqe, do të restaurohen/testohen dhe do të vendosen në gjendje të plotë pune dhe më pas do t’u dorëzohen fëmijëve dhe adoleshentëve nga komunitetet lokale që nuk kanë mundësi të përballojnë;
 • –        Do të ndërtohen tri parkingje për biçikleta në qytet;
 • –        Do të organizohet një shëtitje me biçikleta;
 • –        Do të mësojmë për mbrojtjen e mjedisit dhe transportin alternativ;
 • –        Do të mësojmë rreth komunitetit lokal.
 • –         
 • –         

Ky eko-kamp do të organizohet në Mitrovicë në datat 28-31 maj (4 ditë), dhe do të përfshijë 15 pjesëmarrës të moshës 18-30 vjeç nga Kosova.

Rreth organizatorëve:

Eko-kampi organizohet nga Hapësina shoqnore për dekonstruksion dhe 7 Arte dhe financohet nga UNMIK-u.

Hapësina shoqnore për dekonstruksion (apo SSD) ofron ngjarje dhe aktivitete alternative në qytetin e Mitrovicës. Nëpërmjet bisedave, punëtorive, e ngjarjeve kulturo-artistike, syinimi i kesaj nisme është krijimi i një hapësire të sigurtë për biseda që e nxisin kuriozitetin dhe sfidojnë stereotipet. Programi i Hapsinës Shoqnore artikulohet rreth tri temave thelbsore: edukim, kulturë, edhe mjedis. Ngjarjet kryesore të kësaj hapësire janë netët me muzikë, shfaqje të filmave, punëtori të ndryshme, kopshtari për krejt, e biseda të hapura.

7Arte është një organizatë kulturore me zyrë në Mitrovicë, e cila mbështet artistët e rinj, si dhe promovon e zhvillon kulturë të përbashkët evropiane. 7Arte fuqizon artin, kulturën dhe industrinë kreative si një forcë shtytëse drejt gjithëpërfshirjes dhe krijimit të një regjioni sa më paqësor dhe të qëndrueshëm.

Profili i pjesëmarrësve:

Të gjithë pjesëmarrësit e përzgjedhur për këtë projekt duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • të jenë nga 18 deri në 30 vjeç;
 • të jenë në gjendje të punojnë në gjuhën angleze;
 • të jenë në gjendje të angazhohen në aktivitete fizike;
 • të jenë të interesuar për temat e mbrojtjes dhe qëndrueshmërisë së mjedisit;
 • të jenë në gjendje për të marrë pjesë gjatë gjithë kohëzgjatjes së eko-kampit;
 • të jetojnë në Kosovë.

Ne inkurajojmë në mënyrë eksplicite pjesëmarrësit e të gjitha prejardhjeve arsimore, gjinive, orientimeve seksuale, aftësive dhe prejardhjeve etnike që të aplikojnë.

Logjistika, kushtet financiare dhe qëndrueshmëria

Jetesë e thjeshtë: Eko-kampi do të zhvillohet në Mitrovicë, qytet në pjesën veriore të Kosovës, në një objekt me kushte të thjeshta jetese. Ju do të flini në një dhomë të përbashkët me disa njerëz të tjerë.

Shpenzimet: Të gjitha shpenzimet thelbësore të programit (përfshirë ushqimin, shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimin) do të mbulohen përmes UNMIK-ut.

Ushqim i qëndrueshëm: Ushqimi që ne ofrojmë do të jetë vegan/vegjetarian. Ky nuk është vetëm një vendim praktik, por edhe ideologjik: SSD beson në vlerat e qëndrueshmërisë dhe drejtësisë klimatike – dhe nëse duam të kontribuojmë për një planet më paqësor, duhet të heqim dorë nga bujqësia e industrializuar e kafshëve dhe efektet e saj shkatërruese në planetin tonë. Në formularin e aplikimit mund të na tregoni nëse keni ndonjë dietë, alergji ose intolerancë për të cilën duhet të jemi të vetëdijshëm.

Udhëtime të qëndrueshme? Kjo është edhe arsyeja pse ju kërkojmë të vini në këtë trajnim përmes mjeteve më të qëndrueshme të transportit (p.sh. me autobus). Ne do t’ju japim më shumë udhëzime se si mund të arrini në vendin e ngjarjes, pasi të jeni pranuar në eko-kamp.

Si të aplikoni? Plotësoni dhe dorëzojeni këtë formular. Të gjithë/a të pranuarit/at do të marrin më vonë një infosheet të detajuar (përfshirë informacione se si të vini në vendin e ngjarjes, si të udhëtoni, dhe më shumë informacion rreth agjendës së projektit).

Afati i fundit për aplikim është 21 maj 2023.

Kontakti: nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me projektin dhe aplikimin tuaj, mos hezitoni të kontaktoni Jann në [email protected]. Mezi po presim aplikimin tuaj!

ENG :

Call for participants:


   SUMMER ECO-CAMP
28-31 May 2023 in Mitrovica, Kosovo

About the Project

“Mitrovica Goes Green” aims to raise public awareness, and consequently to encourage action for environmental protection, simultaneously proposing practical solutions for change, as well as strengthening youth environmental activism in the region.

The project envisages three main pillars of activities:

 • Ongoing educational exchanges with community members, including youth in Mitrovica, focusing on addressing environmental issues and climate change;
 • Three eco-camps for youth; AND
 • Sustainable education with and in inter-ethnic cooperation between communities in the region.

This project is implemented by 7Arte in partnership with Social Space for Deconstruction (also referred as SSD), while it has found support from UNMIK.

About the Eco-Camp

Summer Eco-Camp is the third and final out of three eco-camps to be implemented from the “Mitrovica Goes Green”. This camp will be held in Mitrovica, [exact location has not been determined yet], from 28th till 31st of May, 2023. The aim of this eco-camp is to raise awareness about the importance of cycling – and bicycle repair knowledge – and stimulate kids and youngsters to use healthier and safer alternatives to motoric vehicle dependency. During the four day camp, 15 participants from Kosovo will repair broken bikes and share them with the community.

The objectives of this eco-camp are:

 • –        15 bicycles that are unusable and in very bad condition, will be restored/tested and set in fully working condition and then will be delivered to the kids and teenagers from the local communities who cannot afford;
 • –        Build three bike parks in the city;
 • –        Organize a bike tour.
 • –        Learn about environment protection and transport;
 • –        Learn about the local community.

Social Space for Deconstruction organizes weekly bike tours with the communities in Mitrovica aiming to foster a culture of cycling, as a healthier, ecological and affordable alternative, in a city that suffers from car traffic, chaotic car parking and pollution, caused by lack of public transport, other transport alternatives and infrastructure. This project will contribute significantly to this vision of the citizens of Mitrovica

This eco-camp will be organized in Mitrovica on May 28-31 (4 days), and will involve 15 participants, aged 18-30, from Kosovo.

About the Organizer

The eco-camp is organized by Social Space for Deconstruction and 7Arte and is financially supported by UNMIK.

Social Space for Deconstruction (SSD) offers alternative events and activities in the city of Mitrovica. Through discussions, workshops, and cultural-artistic events, the aim of this initiative is to create a safe space for conversations that stimulate curiosity and challenge stereotypes. The SSD program is articulated around three core themes: education, culture, and environment. The main events of this space are music nights, film screenings, various workshops, gardening for all, and open talks.

7Arte is a cultural organization with an office in Mitrovica, which supports young artists and promotes and develops a common European culture. 7Arte empower arts, culture and creative industry as a driving force towards inclusion and the creation of a region as peaceful and stable as possible.

Participant’s profile:

All participants selected for this project should meet the following criteria:

 • be between 18 and 30 years old;
 • be able to engage in physical activity;
 • be able to work in English;
 • be interested in the topics of the environment protection and sustainability;
 • able to attend for the full duration of the eco-camp;
 • be living in Kosovo.

We explicitly encourage participants of all educational backgrounds, genders, sexual orientations, abilities and ethnic backgrounds to apply.

Logistics, financial conditions and sustainability

Simple life: The eco-camp will take place in Mitrovica, a city in the northern part of Kosovo, in a facility with simple living conditions. You will sleep in a room shared with a few other people.

Costs: We can cover all essential costs of the program (including food, travel costs and accommodation) through UNMIK.

Sustainable food: The food we provide will be vegan/vegetarian. This is not just a practical decision, but also an ideological one: SSD believes in the values of sustainability and climate justice – and if we want to contribute to a more peaceful planet, we need to give up on industrialized animal agriculture and its destructive effects on our planet. In the application form you can tell us, if you have any diets, allergies or intolerances that we should be aware of.

Sustainable travels? This is also why we ask you to come to this training through more sustainable means of transport (e.g. by bus). We will give you more guidance on how you can reach the venue, once you are accepted to the eco-camp.

How to apply? Fill up this form and submit it. All those accepted will later receive a detailed infosheet (incl. info on how to get to the venue, how to travel, more info about the agenda of the project).

Deadline for applying is 21st of May 2023.

Contact: If you have any questions regarding the project and your application, don’t hesitate to contact Jann at [email protected]. We are looking forward to your application!

SRB:

Poziv za učesnike:

   LETNJI EKO-KAMP
28.do 31. maja u Mitrovici, Kosovo

O projektu

„Mitrovica postaje zelena“ ima za cilj da podigne svest javnosti, a samim tim i da podstakne akciju za zaštitu životne sredine, istovremeno predlažući praktična rešenja za promene, kao i jačanje ekološkog aktivizma mladih u regionu.

Projekat predviđa tri glavna stuba aktivnosti:

 • Tekuće obrazovne razmene sa članovima zajednice, uključujući mlade u Mitrovici, sa fokusom na rešavanje pitanja životne sredine i klimatskih promena;
 • Tri eko-kampa za mlade; i
 • Održivo obrazovanje sa zajednicama u regionu i u međuetničkoj saradnji između samih zajednica.

Ovaj projekat sprovodi 7Arte u partnerstvu sa Društveni Prostorom za Dekonstrukciju (poznat i kao SSD), a podržava ga i UNMIK.

O Eko-kampu

Letnji eko kamp je treći i poslednji od tri eko kampa koji se realizuju u okviru „Mitrovice zeleni“. Ovaj kamp će se održati u Mitrovici, [tačna lokacija još nije određena], od 28. do 31. maja 2023. godine. Cilj ovog eko kampa je podizanje svesti o važnosti vožnje bicikla – sticanje znanja o popravci bicikala – i stimulisati decu i mlade da koriste zdravije i bezbednije alternative motornih vozila. Tokom četvorodnevnog kampa, 15 učesnika sa Kosova će popraviti pokvarene bicikle i podeliti ih sa zajednicom.

Ciljevi ovog eko kampa su:

 • 15 bicikala koji su neupotrebljivi iu veoma lošem stanju biće restaurirani/testirani  u potpuno ispravnom stanju i potom isporučeni deci i tinejdžerima iz mesnih zajednica koji ne mogu da priušte;
 • Napraviti tri biciklistička parka u gradu;
 • Organizacija  obilazak biciklom.
 • Naučit o zaštiti životne sredine i transportu;
 • Saznati više o lokalnoj zajednici.

Društveni prostor za dekonstrukciju želi da organizuje nedeljne biciklističke ture sa zajednicama u Mitrovici sa ciljem da neguje kulturu biciklizma, kao zdravije, ekološke i pristupačne alternative, u gradu koji pati od užasnog saobraćaja, haotičnog parkiranja automobila i zagađenja izazvanog nedostatkom javnog prvoz, druge transportne alternative i infrastrukture. Ovaj projekat će značajno doprineti ovoj viziji građana Mitrovice

Ovaj eko-kamp biće organizovan u Mitrovici od 28-31 maja (4 dana), a uključiće 15 učesnika sa Kosova uzrasta 18-30 godina.

O organizatoru

Eko-kamp organizuju Društveni Prostor za Dekonstrukciju (SSD) i 7Arte a finansijski ga podržava UNMIK.

Društveni Prostor za Dekonstrukciju (SSD) pruža alternativne događaje i aktivnosti u gradu Mitrovice. Kroz diskusije, radionice i kulturno-umetničke događaje cilj organizacije je da stvori prostor sigurnosti za razgovore, podsticanje radoznalosti i preispitivanje stereotipa. Program SSD-a je baziran na tri osnovna principa: edukacija, kultura i životna sredina. Glavni događaji koji se održavaju u SSD-u su večeri muzike, filmske večeri, razne radionice, zajedničko baštovanstvo i otvoreni razgovori.

7Arte je kulturno-umetnička organizacija, sa kancelarijom u Mitrovici, koja podržava mlade umetnike i promoviše i razvija zajedničku evropsku kulturu. 7Arte osnažuje umetnost, kulturu i kreativnu industriju kao pokretačku snagu koja je sveobuhvatna i koja doprinosi stvaranju što mirnijeg i stabilnijeg regiona.

Profil učesnika:

Svi učesnici odabrani za ovaj projekat treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • da imaju između 18 i 30 godina;
 • da budu sposobni za rad na engleskom jeziku;
 • da budu sposobni da se bave fizičkom aktivnošću;
 • da budu zainteresovani za teme zaštite životne sredine i održivosti;
 • da mogu da prisustvuju tokom celog trajanja eko-kampa;
 • da žive na Kosovu.

Posebno naglašavamo i podstičemo da se prijave učesnici svih obrazovnih profila, polova, seksualne orijentacije, sposobnosti i etničkih pripadnosti.

Logistika, finansijski uslovi i održivost

Jednostavan život: Eko-kamp će se održati u Mitrovici, gradu u severnom delu Kosova, u objektu sa jednostavnim uslovima za život. Spavaćete u sobi koju ćete deliti sa još nekoliko ljudi.

Troškovi: Sve bitne troškove programa (uključujući hranu, putne troškove i smeštaj) možemo da pokrijemo preko UNMIK-a.

Održiva hrana: Hrana koju nudimo biće veganska/vegetarijanska. Ovo nije samo praktična odluka, već i ideološka: SSD veruje u vrednosti održivosti i klimatske pravde – i ako želimo da doprinesemo mirnijoj planeti, moramo da odustanemo od industrijalizovanog stočarstva i njegovih destruktivnih uticaja na našu planetu. U obrascu za prijavu možete da nam kažete da li držite neku posebnu dijetu, imate alergiju ili intoleranciju na bilo šta o čemu bi trebalo voditi računa.

Održiva putovanja? Ovo je takođe jedan od razloga zašto vas molimo da na ovu obuku dođete održivijim prevoznim sredstvom (npr. autobusom). Poslaćemo vam više uputstva o tome kako možete doći do mesta održavanja obuke kada budete primljeni u eko-kamp.

Kako da se prijavite? Popunite ovaj obrazac i pošaljite ga. Svi koji budu primljeni će kasnije dobiti detaljnu listu s informacijama (uključujući informacije o tome kako doći do mesta, kako putovati, više informacija o agendi projekta).

Rok za prijavu je 21. maj 2023.

Kontakt: Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa projektom i vašom prijavom, slobodno kontaktirajte Jann na[email protected]. Nestrpljivo iščekujemo vašu prijavu!

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP