Menu

RROK Mitrovica drejt hartimit të strategjisë së vet rrjetit

Rrjeti i Organizatave Kulturore të Mitrovicës ka mbledhur një fokus-grup me qëllim të analizimit të raportit mbi gjendjen e organizatave të pavarura kulturore në Mitrovicë. Njëherit ky takim ka shërbyer edhe si pikënisje drejt përgatitjes dhe hartimit të  Strategjisë së RROK-Mitrovica, me qe qëllim të zhvillimit të skenës së pavarur kulturore në këtë qytet.

Ky aktivitet është mundësuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian, në kuadër të projektit ‘Hapësirat Kulturore të Kosovës’ të implementuar nga Anibar, Lumbardhi, 7Arte dhe Pogon. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e 7Arte dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e Bashkimit Europian.

 

The Network of Cultural Organizations in Mitrovica has organized a focus group with a aim to analyzing the report on the situation of independent cultural organizations in Mitrovica. At the same time this meeting served as a starting point for the preparation and drafting of the RROK-Mitrovica Strategy, with the aim of developing the independent cultural scene in the city.

This activity was enabled by the financial support of the European Union, within the project ‘Cultural Spaces of Kosovo’ implemented by Anibar, Lumbardhi, 7Arte and Pogon. Its content is the responsibility of 7Arte and does not necessarily reflect the views of the European Union.

 

Mreža kulturnih organizacija u Mitrovici organizovala je fokusnu grupu u cilju analize izveštaja o stanju nezavisnih kulturnih organizacija u Mitrovici. Istovremeno, ovaj sastanak je poslužio kao polazna tačka za pripremu i izradu Strategije RROK-Mitrovica, sa ciljem razvoja nezavisne kulturne scene u ovom gradu.

Ova aktivnost je omogućena finansijskom podrškom Evropske Unije, u okviru projekta „Kulturni prostori Kosova“ koji realizuju Anibar, Lumbardhi, 7Arte i Pogon. Njegov sadržaj je odgovornost 7Arte-a i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

 

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP