Menu

RrOK Mitrovica drejt finalizimit të Strategjisë

Rrjeti i Organizatave Kulturore të Mitrovicës ka vazhduar punën dhe është drejt hartimit të strategjisë së organizatave të pavarura kulturore në Mitrovicë. Të gjithë njëzëri u pajtuan që vizioni i RROK Mitrovica të orientohet drejt vënies së Mitrovicës në hartën evropiane të kulturës, përmes aktiviteteve kulturor-artistike.

Ky aktivitet është mundësuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian, në kuadër të projektit ‘Hapësirat Kulturore të Kosovës’ të implementuar nga Anibar, Lumbardhi, 7Arte dhe Pogon. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e 7Arte dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e Bashkimit Europian.

NCO Mitrovica towards finalizing the Strategy

 

The Network of Cultural Organizations in Mitrovica has continued its work and is on the way of finalizing the the strategy of independent cultural organizations in Mitrovica. All unanimously agreed that the vision of RROK Mitrovica should be oriented towards putting Mitrovica on the European map of culture, through cultural and artistic activities.

This activity was enabled by the financial support of the European Union, within the project ‘Cultural Spaces of Kosovo’ implemented by Anibar, Lumbardhi, 7Arte and Pogon. Its content is the responsibility of 7Arte and does not necessarily reflect the views of the European Union.

MKO Mitrovica ka finalizaciji Strategije

 

Mreža Kulturnih Organizacija u Mitrovici nastavila je sa radom i završava izradu strategije nezavisnih kulturnih organizacija u Mitrovici. Svi su se jednoglasno složili da bi vizija RROK Mitrovice trebalo da bude orijentisana ka stavljanju Mitrovice na evropsku mapu kulture, kroz kulturne i umetničke aktivnosti.

Ova aktivnost je omogućena finansijskom podrškom Evropske Unije, u okviru projekta „Kulturni prostori Kosova“ koji realizuju Anibar, Lumbardhi, 7Arte i Pogon. Njegov sadržaj je odgovornost 7Arte-a i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP