Menu

Publikohet hulumtimi “Hapësirat kulturore të Kosovës”

Hapësirat Kulturore të Kosovës, projekt ky pjesë e së cilit është 7Arte, sjellë publikimin e hulumtimit “Hapësirat kulturore të Kosovës” nga Rudina Hasimja. Botimi ka për qëllim që t’i përmbledhë dhe t’i ndërlidhë bisedat mbi kulturën, artin dhe hapësirat publike duke propozuar një kornizë për një analizë më të thellë të barrierave me të cilat përballen hapësirat kulturore. Botimi gjithashtu thekson nevojën për ndërgjegjësim mbi betejat e organizatave të pavarura të kulturës, me synim që të hapen biseda mbi modele të ndryshme të qeverisjes që lejojnë më shumë pjesëmarrje dhe llogaridhënie publike.

Hulumtimin, mund ta gjeni dhe shkarkoni në: https://www.culturalspacekosova.org/

Ky hulumtim u mundësua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, në kuadër të projektit “Partneriteti Publik Qytetar për Qeverisje Inovative të Infrastrukturës Publike” të zbatuar nga Anibar, LUMBARDHI, 7 Arte dhe Pogon. –

Cultural Spaces of Kosova project, part of which is 7Arte, brings the publication of the research “Cultural Spaces of Kosova” by Rudina Hasimja. The publication aims to summarize and link conversations on culture, art and public spaces by proposing a framework for a deeper analysis of the barriers faced by cultural spaces. The publication also emphasizes the need to raise awareness of the battles of independent cultural organizations in order to open up conversations on different models of governance that allow for greater public participation and accountability.

You can find and download the research here: https://www.culturalspacekosova.org/

This research was made possible with the financial support of the European Union, within the framework of the project “Civic Public Partnership for Innovative Governance of Public Infrastructure” implemented by Anibar, Lumbardhi, 7 Arte, and Pogon.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP