Menu

Mbështetje për organizatat aktive në Programin e Korpusit të Solidaritetit Evropian në Ballkanin Perëndimor

Eng below

Mbështetje për organizatat aktive në Programin e Korpusit të Solidaritetit Evropian në Ballkanin Perëndimor

Përfaqësuesi i 7Arte mori pjesë në takimin vjetor “Mbështetje për organizatat aktive në Programin e Korpusit Evropian të Solidaritetit në Ballkanin Perëndimor”, organizuar nga SALTO South East Europe.

Pjesëmarrës nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina u mblodhën në qytetin e bukur të Barit, në Mal të Zi, gjatë tetorit 2021.

Pjesë e rëndësishme agjendës ishte edhe vlerësimi i detyrave dhe përgjegjësive të organizatave që mbajnë Etiketën e Cilësisë.

Support for organizations active in the European Solidarity Corps Programme in the Western Balkans

7Arte representative, participated at the annual meeting “Support for organizations active in the European Solidarity Corps Programme in the Western Balkans”, organised by SALTO South East Europe.

Participants from Kosovo, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina gathered on the beautiful city of Bar, in Montenegro, during October 2021.

Important part of the agenda was the evaluation of the tasks and responsibilities of the organisations holding a Quality Label.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP