Menu

Kumtesë për media dhe shtyp

“Mitrovica vepron gjelbër” Festivali GREEN – edicioni 5

Gjatë muajve Qershor – Dhjetor 2015,organizata kulturore “7Arte” nga Mitrovica do të implementojë projektin “Mitrovica vepron gjelbër”

Projekti “Mitrovica vepron gjelbër” synon të ngrisë ndërgjegjësimin publik në mbrojtjen dhe ruajtjen e ambientit, për të qetësuar situatën e tensionuar në Mitrovicë, dhe për të përmirësuar jetën ndër-etnike-kulturore në pjesën veriore të Kosovës.

– Gjatë gjashtë muajve, 7 Klubet e Gjelbëra Rinore (Shkollat e mesme dhe Kolegji i Biznesit) nga rajoni i Mitrovicës do të zhvillojnë dhe imlpementojnë shtatë (7) aksione mjedisore dhe do të dizajnojnë dy (2) eko-plane të biznesit.

– “Kinemaja e hapur Green” do të shfaq dhe promovojë 15 filma të shkurtër ndërkombëtar dhe vendor lidhur me çështjet e mjedisit dhe të diversitetit kulturor.

– Dhjetë (10) bende lokale dhe ndërkombëtare të muzikës, do të pasurojnë jetën sociale dhe kulturore përgjatë dy (2) netëve te festivalit tradicional të muzikës GREEN, në Mitrovicë.

– “Konkursi kombëtar “Art përmes riciklimit”, do të nxjerrë dhe promovojë tre (3) fitues për veprën më inovative dhe artistike për vitin 2015.

– Në kuadër të projektit janë paraparë edhe aktivitete tjera si: Debati “Ç’është kultura (ime)” i cili organizohet në partneritet me Hopebox nga Holanda dhe Muzeun e qytetit në Mitrovicë, si dhe instalacione artistike në hapësira publike, aksioni filantropist “Diaspora gjelbron vendlindjen”, si dhe konkursi “Kopshti më i mirë në Mitrovicë-2015”

7Arte me ndihmën e partnerëve, donatorëve dhe vullnetarëve, do të jetë e hapur për bashkëpunim me qytetarët dhe institucionet relevante, me qëllim që projektit në fjalë, të ketë ndikim në nivel regjional dhe kombëtar.

7Arte është organizatë joqeveritare kulturore që punon drejtë zhvillimit të jetës kulturore dhe ngritjes së kapaciteteve të rinisë në rajonin e Mitrovicës dhe më gjerë. 7Arte ka për mision promovimin dhe zhvillimin e një kulture të përbashkët Europiane.

7Arte synon të përdorë programet kulturore si mjet për ngritjen e vetëdijes së shoqërisë drejtë mbrojtjes së mjedisit, duke nxitur qytetarinë aktive dhe vullnetarizmin në mesin e të rinjve. “Mitrovica vepron gjelbër – Festivali GREEN” është mbështetur nga: Zyra e BE-së në Prishtinë përmes programit “Culture for all”, Komuna e Mitrovicës, Ambasada e Holandës, Ministria e Diasporës, si dhe Komuna e Vushtrrisë.

 

Logot finale

“Mitrovica Goes Green” GREEN Festival – 5th Edition

During the months June – December 2015, “7Arte” NGO from Mitrovica will implement the “Mitrovica goes green” project. The project “Mitrovica Goes Green” aims is to raise the public awareness on environmental protection and conservation, calm down the tense situation in Mitrovica, and improve the inter-ethnic-cultural life in the northern part of Kosovo.

– Within six months, 7 Green Youth Clubs (High Schools and the Business College) from Mitrovica’s region will develop and implement seven (7) environmental actions and design two (2) eco business plans.

– “Open Air Green Cinema” will screen and promote fifteen (15) international and national films that are related with environmental issues and cultural diversity.

– Ten (10) local and international music bands will enrich social and cultural life along two (2) nights of traditional Music Festival GREEN, in Mitrovica.

– The National Competition “Recycling Art Competition”, will release and promote three (3) winner for the most innovative and artistic work for 2015.
– In this project are planned also other activities such as: Debate “What is (my) Culture” that is organized in partnership with Hopebox from Netherlands and the City Museum of Mitrovica, philanthropist action “Diaspora Greening the Homeland”, and the competition “The Best Garden in Mitrovica – 2015”

7Arte with the assistance and help of its partners, donators, and volunteers, will be opened for cooperation with citizens and relevant institutions, aiming that this project will have impact on regional and national level.

7Arte is non-governmental organization that works through cultural life development and capacity building of youth in the region of Mitrovica and beyond. 7Arte’s mission is to promote and develop a common European culture. 7Arte aims to use cultural programs as a tool to raise the awareness of the society in protecting the environment, by influencing active citizenship and volunteerism among youth.

“Mitrovica Goes Green – GREEN Festival” is supported by: EU Office in Pristina through “Culture for All” program, the Municipality of Mitrovica, the Embassy of the Netherlands, the Ministry of Diaspora, and the Municipality of Vushtrri.

Logot finale

 

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP