Menu

Helado Infinito në 7Arte

Helado Infinito është duo e përbërë nga Loreta Neira (Kili) dhe Viktor Borgert (Argjentinë), të cilët përziejnë muzikën pop me folklor, hip-hop dhe elektronike në këngët që flasin për ekzistencializmin, dashurinë, udhëtimet dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore. Së fundmi, Helado Infinito ka publikuar ​​albumin e tyre të dytë të quajtur “El Movimiento del Error” (2019) dhe krahas turneut të tyre të dytë në Europë, do ndalojnë të performojnë edhe në 7Arte – Mitrovicë. Andaj, ju presim me datën 21 Korrik prej orës 20:00 në terasën e gjelbër të 7Arte.

Ky aktivitet është mundësuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian, në kuadër të projektit ‘Hapësirat Kulturore të Kosovës’ të implementuar nga Anibar, Lumbardhi, 7Arte dhe Pogon. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e 7Arte dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e Bashkimit Europian.

…………..

Helado Infinito is a duo composed by Loreta Neira (Chile) and Viktor Borgert (Argentina), who mix pop with folk, hip-hop and electronic music n songs that talks about existentialism, love, travels and relationships. Finally, Helado Infinito has released their second album called El Movimiento del Error (2019) and, in addition to their second tour in Europe, will stop performing at 7 Arte – in Mitrovica. So, we expect you on July 21st from 20:00 on the green terrace of 7Arte.

This activity was enabled by the financial support of the European Union, within the project ‘Cultural Spaces of Kosovo’ implemented by Anibar, Lumbardhi, 7Arte and Pogon. Its content is the responsibility of 7Arte and does not necessarily reflect the views of the European Union.

………..

Helado Infinito je duo koji su komponovali Loreta Neira (Čile) i Viktor Borgert (Argentina), koji mešaju pop sa folkloru, hip-hop i elektronskim muzici, u pesmama koje govore o egzistencijalizmu, ljubavi, putovanjima i vezama. Konačno, Helado Infinito je izdao svoj drugi album pod nazivom El Movimiento del Error (2019) i, pored svoje druge turneje u Evropi, prestat će nastupati na 7 Arte – u Mitrovici. Dakle, očekujemo vas 21. jula od 20:00 na zelenoj terasi 7Arte.

Ova aktivnost je omogućena finansijskom podrškom Evropske Unije, u okviru projekta „Kulturni prostori Kosova“ koji realizuju Anibar, Lumbardhi, 7Arte i Pogon. Njegov sadržaj je odgovornost 7Arte-a i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP