Menu

‘Lulëzo kulturën tënde’

Gjatë ditëve të fundit, 7arte & Hope Box organizuan aktivitete kulturore dhe artistike për qytetarët e Mitrovicës, në dhe rreth Muzeut të Mitrovicës. Secila ditë filloi me një prezantim të “Hope Box” të ndjekur pastaj nga dialogjet e Sokratit me pyetjen qendrore: “Çfarë është Kultura?”. Gjatë këtyre diskutimeve u nxorrën formulime të reja rreth kulturës, si dhe u krijuan gjethe me thënje për kulturën.

     Pas çdo dialogu, grupet eksploruan qytetin dhe filluan aktivitetin artistik ‘lëre gjethen tënde’. Qëllimi i këtij aktiviteti artistik ishte për të identifikuar vende kulturore të mundshme për të ardhmen në Mitrovicë. Aktiviteti i parë u zhvillua në fabrikën e Trepçës ku një gjethe e titulluar “TrepçArt Factory” u u la për të shenjëzuar  vendin. Thënja tjetër “A mundesh me m’pa ngjyra-ngjyra” u vendos në trenin e fabrikës si bartës potencial për të sjellë ndryshime dhe për të lidhur vende. Pas kësaj, grupi vazhdoi aktivitetin edhe tek Stacioni i trenit të Mitrovicës si dhe tek Hortikultura (ish-sera e qytetit) ku u shenjëzuan me gjethe dhe u mbollën fara të luleve në të gjitha vendet e identifikuara.

Dialogu dhe aktivitetet vazhduan për tri ditë rradhazi. Në ditën e fundit, dialogu u erdhi në një përfundim nga e cila rezultoi thënja kolektive ‘Lulëzo kulturën tënde’. Engjëlli i “Hope Box”, Tak Qrk krijoi muralin me mbishkrimin ‘Flower your Culture’ në stacionin e trenit, përderisa engjëjt e rinjë lokal të Hope Box: Mimoza, Gjylisha dhe Albana vazhduan artin e tyre me zogun e gjelbër deri në orët e vona. Vazhdon…

Për bashkëpunimin dhe konstruktivitetin e treguar gjatë implementimit të këtij projekti, një falemnderim i veçantë shkon për:  Z.Agron Thaçi (Infrakos- CEO i Hekurudhave të Kosovës), si dhe  Z.Hajrullah Mustafa (Drejtor i Muzeut të Mitrovicës)

Eng:

Over the last days, 7arte & Hope Box organized cultural and artistic activities for the citizens of Mitrovica, in and around the Museum of Mitrovica.Each day started with an introduction to Hope Box followed by Socratic dialogues with the central question: ‘What is Culture?’. During these dialogues new formulations and customized leafs with slogans on culture came into being.

After each dialogue, the groups explored the city and started the ‘leave your leaf’ art-action. The aim of this art-action was to identify potential future cultural places in Mitrovica. The first action took place in the Trepca factory where the leafs were left to mark the place and on the factory’s train as a potential carrier to bring changes and to connect places. Thereafter, the Mitrovica train station and the city’s greenhouse were marked with leaves and seeds of flowers were planted and watered in all the identified places.

The dialogue and the actions continued for three days in a row. On the last day, the dialogue narrowed to a conclusion from which the collective slogan ‘Flower your Culture’ was distilled.

Eventually Hope Box Angel Tak Qrk created a whoopin’ Flower your Culture piece for the Mitrovica train station while the new local Hope Box Angels Mimosa, Gjylisha and Albana continued their green birdy street art around it until the late hours. To be continued

We thanks a lot for cooperation and constructive approach: Mr.Agron Thaçi- CEO of InfraKos and Mr.Hajrullah Mustafa -Director of Mitrovica City Museum.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP