Menu

Fillon kursi i gjuhës frenge

7arte në bashkëpunim me Ambasadën e Francës në Kosovë, kanë intesifikuar bashkëpunimin, duke sjellur në Mitrovicë kursin e gjuhës frenge.

Mësimdhënëset Violeta Kadriu dhe Luljeta Ibrahimi do ofrojnë orë falas për të rinjtë e interesuar në gjuhën frenge. Të interesuarit e parë tashmë janë regjistruar dhe orët vijohen cdo të shtune nga ora 16:00. Ditë më parë, Ambasada Franceze pat dhuruar libra të ndryshëm që do tu hyjnë në punë të rinjve të pasionuar në nxenjen e gjuhës frenge si dhe adhuruesëve të industrisë kreative.

7arte in cooperation with the French Embassy in Kosovo, have stepped up cooperation, bringing in the Mitrovica French language course.

Teachers Violeta Kadriu and  Luljeta Ibrahimi will offer free classes for young people interested in French language. The first concerned are already registered and are attending  classes every Saturday from 16:00. Days before, the French Embassy has donated various books that will enter the passionate young French language , and worship the creative industries.

 

 

7arte u saradnji sa Francuskom Ambasadom na Kosovo, su pojačale saradnju, dovodeći u Mitrovici kurs francuskog jezika.

 Prosvetni radnici Violeta Kadriu i Ljuljjeta Ibrahimi će ponuditi besplatne časova za mlade ljude zainteresovane na francuskom jeziku.Prvi dotični je već registrovan i pohađalo svake subote od 16:00. Dana pre, Francuska ambasada je donirala razne knjige koje će ući u posao  strastvenom mladom francuskom jeziku i obožavanja kreativne industrije.

 

 

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP