Menu

Eksplorimi i cilësisë në programin e Korpusit të Solidaritetit Evropian

Eng below:

Eksplorimi i cilësisë në programin e Korpusit të Solidaritetit Evropian

Përfaqësuesi i 7Arte mori pjesë në TOSCA – Trajnimi dhe mbështetja për organizatat aktive në Korpusin e Solidaritetit, i cili u mbajt në Durrës, Shqipëri gjatë javës së kaluar (08-12 nëntor).

20 pjesëmarrës nga 12 vende, nga të cilët 10 pjesëmarrës nga vendet e Programit dhe 10 pjesëmarrës nga Ballkani Perëndimor, patën mundësinë të ndajnë më shumë njohuri dhe përvoja në lidhje me kriteret e cilësisë së Korpusit Evropian të Solidaritetit dhe të ndërtojnë rrjete dhe partneritete të reja.

Aktiviteti u organizua në një lokacion të mrekullueshëm (Golem, Shqipëri) nga Qendra Burimore e Evropës Juglindore SALTO YOUTH, në bashkëpunim me agjencitë kombëtare austriake, gjermane, sllovene dhe spanjolle!

Exploring Quality in European Solidarity Corps programme

7Arte representative participated at the TOSCA – Training and support for organisations active in the Solidarity Corps, which was held in Durrës, Albania during the last week (08-12 November).

20 participants from 12 countries, out of which 10 participants from Programme countries and 10 participants from Western Balkans had the chance to share more knowledge and experiences regarding the quality criteria of the European Solidarity Corps and to build networking and  new partnerships.

The event was hosted in a wonderful location (Golem, Albania) by SALTO YOUTH South East Europe Resource Centre in cooperation with Austrian, German, Slovenian and Spanish national agencies!

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP