Menu

DOKO YOMI

Dizejnuar nga 7arte, DOKO YOMI – (Dokumentimi i të rinjve të Kosovës në Mitrovicë) është një puntori filmi dokumentar që involvon të rinj të të gjitha komuniteteve të Mitrovicës.

DOKO YOMI (DOcumenting KOsovo’s YOuth in MItrovica) synon të ngrisë bashkpunimin artistik dhe ndërkulturor në mes të rinjve mitrovicas duke prodhuar një seri filmash të shkurtër dokumentar. Rezultat kyq i kësaj puntorie do të jenë 9 filma të shkurtër dokumentar që do të krijohen nga grupet punuese të puntorisë. Këta filma do të portretizojnë të rinj mitrovicas, poashtu do të trajtojnë tema të ndryshme sociale si, të drejtat e njeriut, mbrojtja e mjedisit etj.

Në puntori do të marrin pjesë 24 të rinj të regjionit të Mitrovicës. Qysh në fillm të projektit ata do të mbikqyren nga një ekipë profesionale.

Në këtë puntori pjesëmarrësit do të mësojnë të shkruajnë, xhirojnë dhe editojnë për film dokumentar.

Menjëherë pas projektit, filmat e prodhuar në kuadër të DOKO YOMI do të shfaqen në aktivitetin veror “Kinema e Hapur n’Ibër 4” si dhe do të udhëtojnë drejtë festivaleve të organizatave partnere në Ballkan dhe BE.

KUSH MUND APLIKOJË?

Të rinj të moshës prej 18 deri 30 vjeçe të regjionit të Mitrovicës, përfaqësues të të gjitha komuniteteve në Mitrovicë.

Preferohet përvojë paraprake në fotografi dhe filmbërje, por mbi të gjitha ne do ti japim përparësi entuziastëve të filmit, nxënësve dhe studentëve të përkushtuar, të cilët dëshirojnë të ngrisin shkathtësitë e tyre nga kjo lëmi.

SI TË APLIKONI?

Çdo i ri, nga mosha 18 -30 vjeçe, duhet të shkarkoj dhe plotësojë aplikacionin, ti’a bashkangjes një CV dhe ta dërgojë para 20 prillit në: [email protected]  ose t’i sjellin në zyret e “7arte

Kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen nga 7arte me 27 prill 2012.

Mbështetur nga:

Designed by 7 Arte, DOKO YOMI-documenting Youth in Kosovo’s Mitrovica – a documentary film include youth from all communities in Mitrovica.

DOKO YOMI intends to increase inter-cultural artistic cooperation between young people living in Mitrovica by producing a series of short documentaries. The main result of this workshop will be 9 short documentaries that each team will produce a variety of social issues as the use of portraits of young people in the context of human rights and environmental issues, etc..

Our project will be open for 24 young adults living in the Mitrovica region. Since the beginning of the project, they will be supervised by an experienced professional staff.

Workshop participants will learn to write, shoot and edit short documentaries depicting local teenagers and young adults living in the Mitrovica region.

In addition, immediately after completion of the project, short films produced in the Doko Yomi will be screened at the Open Cinema IV near the river Ibar will also be displayed throughout the EU and partner organizations, as well as in the Balkan region.

Who can apply?

Young people aged 18 to 30 who live in the Mitrovica region, representatives of all communities living in Mitrovica. Previous experience in photography and filming is necessary, but above film lovers, students who wish to increase their skills will be paid to young people.

How to Apply?

Young people aged 18 to 30 who live in the Mitrovica region should fill the form and send it to the CV before 20 April, 2012 at [email protected]. Candidates who are selected will be contacted by 7 Arte , 27 April 2012

For more information: www.7-arte.org

Supported by:

Dizajnirano od strane 7 Arte, DOKO YOMI– DOcumenting KOsovo’s YOuth in MItrovica – je dokumentarna kinematografija uključivanje mladih iz svih zajednica u Mitrovici.

DOKO YOMI (DOcumenting KOsovo’s YOuth in MItrovica) namerava da poveća interkulturalne i umetničke saradnje između mladih ljudi koji žive u Mitrovici po proizvodnji niza kratkih dokumentarnih filmova. Glavni rezultat ove radionice će biti 9 kratkih dokumentarni filmovi koji će svaka ekipa proizvoditi na različitim društvenim temama sto je korišćenje portrete mladih u kontekstu ljudskih prava i pitanjima zaštite životne sredine, itd.

Naš projekat će biti otvoren za 24 mlade odrasle koje žive u regionu Mitrovice. Od početka projekta, oni će biti nadgledani od iskusnog i stručnog osoblja.

Učesnici radionice će naučiti da pišu, snimaju i uređuju kratke dokumentarne filmove predstavljajuci lokalne tinejdžere i mlade koji žive u regionu Mitrovice.

Osim toga, odmah nakon završetka projekta, kratki filmovi proizvedeni u okviru Doko Yomi će biti prikazivani na Otvorenom Bioskopu IV blizu obale reke Ibar i takođe će biti prikazani  širom EU I partnerskim organizacijama, kao i u regionu Balkana.

KO MOZE DA KONKURISE?

Mladi, starosti između 18 do 30 godina koji žive u regionu Mitrovice,  predstavnici svih zajednica koji  žive u Mitrovici.

Prethodno iskustvo u fotografiji i snimanju filma je potrebno, ali privilegovacemo pre svega filmske zaljubljenike, studenti koji žele da povećaju svoje veštine i posveticemo se mladima.

KAKO APLICIRATI ?

Mladi uzrasta od 18 do 30 godina koji žive u regionu Mitrovice treba da popune  formular i pošaljite ga sa CV pre 20. aprila, 2012 na [email protected]

Kandidati koji budu izabrani bice  kontaktirani od strane 7 Arte, 27. aprila 2012

Za više informacija: www.7-arte.org

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP