Menu

“Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e trashëgimisë kulturore”

Eng below

Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e trashëgimisë kulturore

Drejtori i 7Arte z.Lulzim Hoti, mori pjesë si panelist në tryezën e organizuar nga Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore me temën “Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e trashëgimisë kulturore”, e organizuar me datë 21.12.2021.

Kjo tryezë është konceptuar në tre panele me katër folës për secilin panel, dhe pjesën e diskutimit nga pjesëmarrësit:

Paneli 1: Mbrojta e Trashëgimisë Kulturore

Paneli 2: Trashëgimia Kulturore Shpirtërore: Prakikat Dhe Politikat

Paneli 3: Zhvillimi I Qëndrueshëm Dhe Promovimi I Trashëgimisë Kulturore

Z.Hoti, folës në kuadër të panelit të tretë, dha këndvështrimin e tij mbi rëndësinë e vetëdijës kulturore për trashëgiminë, dhe rolin e organizatave kulturore në këtë aspekt, si dhe ndau përvojat e organizatës 7Arte, me theks të veçantë përfshirjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm / SDG në programin vjetor të Green Festival.

Inter-institutional cooperation in the field of cultural heritage

The Director of 7Arte, Mr. Lulzim Hoti, participated as a panelist in the roundtable organized by the Kosovo Council for Cultural Heritage on the topic “Inter-institutional cooperation in the field of cultural heritage”, organized on 21.12.2021.

This roundtable was designed in three panels with four speakers for each panel, and the discussion part by the participants:

Panel 1: Cultural Heritage Protection

Panel 2: Spiritual Cultural Heritage: Practices and Policies

Panel 3: Sustainable Development and Promotion of Cultural Heritage

Mr. Hoti, speaker at the third panel, gave his perspective on the importance of cultural awareness for heritage, the role of cultural organizations in this regard, and shared the experiences of 7Arte organization, with special emphasis on the inclusion of development objectives sustainable / SDG in the annual Green Festival program.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP