Menu

Game night – argëtuese e shoqëruese

Eng below:

Game Night” – është një ndër eventet e organizuara nga 7 ARTE. Ky organizim i përjavshëm përfshin lojëra, pije dhe aktivitete të ndryshme që shërbejnë për t’i argëtuar të rinjtë e qytetit të Mitrovicës.

Në këtë evente, të rinjtë mund të dëfrehen me lojëra të tavolinës si: Shah, Monopoly, Uno, Domino, Lojë me jastëkë, dhe shumë lojëra të tjera. “Game Night  ka rezultuar në shtimin e gjallërisë së qytetit të Mitrovicës, argëtimin e pjesëmarrësve, dhe me e rëndësishmja, ka ndikuar në socializimin e të rinjëve.

Vlen të ceket fakti që ky event bashkon komunitete të ndryshme si turk, boshnjak, serb dhe me gjerë. Pra, 7ARTE mirëpret të gjithë qytetarët e Mitrovicës dhe rajonit, duke ju ofruar kështu mundësi shoqërimi personave nga komunitetet e ndryshme.

Game Night” – is one of the events organized by 7ARTE. This weekly organization includes games, drinks and various activities that serve to entertain the youth of the city of Mitrovica.

At this event, young people can have fun with board games such as: Chess, Monopoly, Uno, Dominoes, Pillow Games, and many other games. Game Night” has resulted in increasing the zest of the city of Mitrovica, entertaining the participants, and most importantly, has influenced the socialization of young people.

It is worth mentioning the fact that this event brings together different communities such as Turkish, Bosnians, Serbs and beyond. So, 7 ARTE welcomes all citizens of Mitrovica and the region, thus offering the opportunity to associate people from different communities.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP