Menu

7Arte në Konferencën TEH 95 ‘Traditat dhe Tranzicionet’

Në Leipzig, Gjermani, u mbajt Konferenca e TEH 95 ‘Traditat & Tranzicionet’, duke bashkuar organizata kulturore dhe aktivistë nga e gjithë Evropa, gjatë datave 8-11 qershor 2023. Ndër pjesëmarrësit e zgjedhur ishte edhe Lulzim Hoti, Drejtor i 7Arte, organizatë anëtare e rrjetit të vlerësuar kulturor, Trans Europe Halles (TEH). Si një nga rrjetet kulturore më të vjetra dhe më dinamike në Evropë, TEH ka qenë në ballë të ripërdorimit të ndërtesave të braktisura për artin, kulturën dhe aktivizmin që nga fillimi i tij në 1983. Sot, TEH feston 40 vjetorin dhe numëron më shumë se 140 organizata anëtare në 40 vende të Evropës, nga Spanja në Gjeorgji. Ky artikull eksploron pjesëmarrjen e Lulzim Hotit në konferencë, duke theksuar njohuritë e paçmuara të fituara dhe rrjetet e suksesshme të krijuara gjatë ngjarjes.

Konferenca TEH 95 u zhvillua në Leipzig, Gjermani, midis 8-11 qershor 2023 dhe u organizua nga Moritzbastei në bashkëpunim me HALLE14 – Qendra për Artin Bashkëkohor

Konferenca TEH 95: Përqafimi i Transformimit

Nën temën gjithëpërfshirëse “Traditat dhe Tranzicionet”, konferenca ofroi një platformë për praktikuesit e artit dhe kulturës për t’iu përgjigjur proceseve të transformimit të vazhdueshëm në Evropë dhe botë. Me sfida si migrimi, dixhitalizimi, ndryshimet klimatike, lufta dhe krizat e burimeve që prekin shoqëritë globalisht, TEH synoi të trajtojë se si komuniteti krijues mund të lundrojë në këto çështje duke ruajtur historinë, trashëgiminë dhe vlerat e tyre. Hoti, mori pjesë në Konferencën TEH 95 me shumë entuziazëm dhe dëshirë për të shkëmbyer njohuri dhe përvoja. 7Arte është angazhuar në mënyrë aktive në ripërdorimin e ndërtesave të braktisura për qëllime artistike dhe kulturore, duke i dhënë jetë të re hapësirave të harruara. Prezenca e Hotit në konferencë e lejoi atë të ndajë praktikat e suksesshme të organizatës 7Arte dhe të marrë frymëzim nga inovatorët e tjerë të kulturës.

Pjesëmarrësit patën mundësinë të jenë pjesë e punëtorive, paneleve në grup, diskutimeve etj.

Të mësuarit nga praktikat e mira

Një nga objektivat parësore të Konferencës TEH 95 ishte të nxiste rrjetëzimin dhe bashkëpunimin ndërmjet organizatave kulturore në të gjithë Evropën. Lulzim Hoti shfrytëzoi këtë mundësi për t’u angazhuar me përfaqësues të tjerë të OJQ-ve dhe praktikues të kulturës, duke shkëmbyer ide dhe duke krijuar lidhje domethënëse. Duke ndërvepruar me profesionistë me prejardhje të ndryshme, ai fitoi njohuri të çmueshme në qasjet alternative, strategjitë inovative dhe rastet e sukseshme studimore. Gjatë gjithë konferencës, pjesëmarrësit morën pjesë në seminare, panele diskutimesh dhe prezantime që u përfshinë në aspekte të ndryshme të punës kulturore përballë transformimeve shoqërore. Këto sesione shfaqën praktika të mira nga vende të ndryshme, duke i lejuar pjesëmarrësit të mësojnë nga përvojat e njëri-tjetrit dhe duke zgjeruar të kuptuarit se si arti dhe puna kulturore mund t’i përgjigjen në mënyrë efektive sfidave të botës moderne.

Konferenca TEH 95 ‘Traditat & Tranzicionet’ u dëshmua të jetë një platformë e jashtëzakonshme për praktikuesit e kulturës si 7Arte, për t’u angazhuar, mësuar dhe bashkëpunuar. Duke përqafuar sfidat e transformimeve shoqërore dhe duke ruajtur rrënjët dhe vlerat kulturore, 7Arte është gati të vazhdojë punën në ripërdorimin e ndërtesave të braktisura për artin, kulturën dhe aktivizmin.


7Arte at TEH Conference 95 ‘Traditions & Transitions’

During 8-11June 2023, TEH Conference 95 ‘Traditions & Transitions’ took place in Leipzig, Germany, bringing together cultural organizations and activists from across Europe. Among the selected participants was Lulzim Hoti, the Director of 7Arte, a member organization of the esteemed cultural network, Trans Europe Halles (TEH). As one of the oldest and most dynamic cultural networks in Europe, TEH has been at the forefront of repurposing abandoned buildings for arts, culture, and activism since its inception in 1983. Today, TEH celebrates its 40th anniversary, and numbers more than 140 member organisations in 40 countries through Europe, from Spain to Georgia. This article explores Lulzim Hoti’s participation in the conference, highlighting the invaluable insights gained and successful networks forged during the event.

The TEH 95 conference took place in Leipzig, Germany, between 8-11 June 2023 and was organized by Moritzbastei in collaboration with HALLE14 – Center for Contemporary Art

TEH Conference 95: Embracing Transformation

Under the overarching theme of “Traditions & Transitions,” the conference provided a platform for art and cultural practitioners to respond to the ongoing transformation processes in Europe and the world. With challenges like migration, digitalization, climate change, war, and resource crises affecting societies globally, TEH aimed to address how the creative community can navigate these issues while preserving their history, heritage, and values. Hoti, attended the TEH Conference 95 with great enthusiasm and a desire to exchange knowledge and experiences. 7Arte has been actively engaged in repurposing abandoned buildings for artistic and cultural purposes, breathing new life into forgotten spaces. Hoti’s presence at the conference allowed him to share 7Arte’s successful practices and gain inspiration from other cultural innovators.

The participants had the opportunity to be part of workshops, group panels, discussions and more.

Learning from Good Practices

One of the primary objectives of TEH Conference 95 was to foster networking and collaboration among cultural organizations across Europe. Lulzim Hoti seized this opportunity to engage with fellow NGO representatives and cultural practitioners, exchanging ideas and forging meaningful connections. By interacting with professionals from diverse backgrounds, he gained invaluable insights into alternative approaches, innovative strategies, and successful case studies. Throughout the conference, the participants attended workshops, panel discussions, and presentations that delved into various aspects of cultural work in the face of societal transformations. These sessions showcased good practices from different countries, allowing participants to learn from each other’s experiences, and expanding the understanding of how art and cultural work can respond effectively to the challenges of the modern world.

TEH Conference 95 ‘Traditions & Transitions’ proved to be an exceptional platform for cultural practitioners like 7Arte, to engage, learn, and collaborate. By embracing the challenges of societal transformations and preserving cultural roots and values, 7Arte is poised to continue the work in repurposing abandoned buildings for arts, culture, and activism.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP