Menu

7Arte joins Trans Europe Halles

Trans Europe Halles (TEH) is a European network of cultural centers, initiated by citizens and artists who advocate and promote culture. With around 90 member organizations and partners across Europe, the network functions as a dynamic forum of ideas, experiences and exchanges, supporting the members and their community.

The member organizations of Trans Europe Halles have special experiences and knowledge of how to transform abandoned industrial spaces into vibrant cultural centers, involving and engaging artists and the community. During this year, 7Arte has started to implement the project “Visioning the industrial spaces of Mitrovica” in addition to which it will further develop the conceptual project entitled “TrepçArt City”, which suggests and aims at the revitalization of the industrial area of ​​Fafos/Trepça, in a space that would support and promote the creative industry, economic development through innovative and sustainable businesses, as well as conserve the most vital part of the space by giving it new functions in accordance with the demands of the international market.

Photo credits: Malin Robertson Harén @fotografmalinrobertsonharen

Since Trans Europe Halles contributes to building a sustainable future for the independent cultural sector, the inclusion of the 7Arte organization in this network is considered a step forward towards new cultural developments in the Mitrovica region, as well as the increase of intercultural cooperation at the European level.

7Arte was founded in 2006, and aims to support Kosovar artists, as well as to promote and develop a common European culture. In recent years, 7Arte has proven to be one of the most active cultural centers in the independent cultural scene in Kosovo.

“Visioning the industrial spaces of Mitrovica” is supported by the Swiss Office for Cooperation in Kosovo, as well as by the EJA program, managed by KCSF.

……………………

7Arte antarësohet në Trans Europe Halles

Trans Europe Halles (TEH) është një rrjet Evropian i qendrave kulturore, të iniciuara nga qytetarët dhe artistët që avokojnë dhe promovojnë kulturën. Me rreth 90 organizata anëtare dhe bashkëpunëtorë në të gjithë Evropën, rrjeti funksionon si një forum dinamik i ideve, përvojave dhe shkëmbimeve, duke mbështetur anëtarët dhe komunitetin e tyre.

Organizatat anëtare të Trans Europe Halles kanë përvoja të veçanta dhe njohuri se si të transformohen hapësirat e braktisura industriale në qendra të gjallëruara kulturore, duke përfshirë dhe angazhuar artistët dhe komunitetin. 7Arte gjatë këtij viti ka filluar së zbatuari projektin “Vizionimi i hapësirave industriale të Mitrovicës” krahas së cilit do të zhvilloj edhe më tej projektin ideor të titulluar “TrepçArt City”, i cili sugjeron dhe synon rivitalizimin e zonës industriale të Fafosit/Trepçës, në një hapësirë që do mbështeste e promovonte industrinë kreative, zhvillimin ekonomik përmes bizneseve inovative e të qëndrueshme, si dhe do të konzervonte pjesën më vitale të hapësirës duke i dhënë funksione të reja e në përputhje me kërkesat e tregut ndërkombëtar.

Foto ilustruese e marrë nga TEH

Duke qenë se Trans Europe Halles kontribuon në ndërtimin e një të ardhmeje të qëndrueshme për sektorin e pavarur kulturor, përfshirja e organizatës 7Arte në këtë rrjet konsiderohet një hap para drejt zhvillimeve të reja kulturore në rajonin e Mitrovicës, si dhe rritjes së bashkëpunimeve ndërkulturore në nivel evropian.

7Arte është themeluar në vitin 2006, dhe ka për qëllim mbështetjen e artistëve kosovarë, si dhe promovimin e zhvillimin e një kulture të përbashkët evropiane. Viteve të fundit 7Arte e ka dëshmuar se është një prej qendrave kulturore më aktive në skenën e pavarur kulturore në Kosovë.

“Vizionimi i hapësirave industriale të Mitrovicës” është mbështetur nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë, si dhe nga programi EJA, menaxhuar nga KCSF.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP