Menu

7 Arte pjesë e Koalicionit të Organizatave të Arsimit Joformal

Këtë javë 7 Arte mori pjesë në takimin me organizatat më të mëdha rinore në vend: YMCA në Kosovë, Artpolis – Art dhe Komunitet, Domovik, IPKO Foundation, BONEVET Prishtinë, Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS), Balkan Sunflowers Kosova, 7 Arte dhe Cel Kosova të cilat zyrtarizuan një koalicion të ri: “Koalicioni i Organizatave të Arsimit Joformal”. 7 Arte së bashku me organizatat e tjera u dakorduan të punojnë drejt avokimit për më shumë investime në programet e arsimit joformal nga pushteti vendor dhe qendror, për çështjet që adresojnë të drejtat dhe nevojat e të rinjve në Kosovë, si dhe për anëtarësimin dhe rrjetëzimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare.

Eng below:

This week 7 Arte took part in the meeting between the biggest youth organizations in the country: YMCA in Kosovo, Artpolis – Art and Community, Domovik, IPKO Foundation, BONEVET Prishtina, Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS), Balkan Sunflowers Kosova, 7 Arte, and Cel Kosovo to formalize a new Coalition: “Coalition of Non-Formal Education Organizations”. Together they agreed to work towards:  Advocate for more investment in non-formal education programs by local and central governments; On issues that address the rights and needs of young people in Kosovo; Kosovo’s membership and networking in international institutions.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP