Menu

Në KK shënohet Dita Botërore e Librit

Ideja e përkujtimit të Ditës Botërore të librit e ka origjinën e vet në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku atij që blinte një libër i dhurohej edhe një trëndafil. 23 prilli është një datë simbolike për literaturën botërore pasi në këtë datë në vitin 1616, vdiqën Migel de Servantes ndërsa lindi Shekspiri. UNESCO do që të nxisë leximin te të gjithë, e posaçërisht te të rinjtë, si dhe të promovojë mbrojtjen e pronës intelektuale nëpërmjet mbrojtjes së të drejtave të autorit.

23 prilli është shpallur si Dita Botërore e Librit më 15 nëntor të 1995, me një rezolutë të UNESCO-s, pasi u morën në konsideratë faktet se libri ka qenë, historikisht, instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive, se çdo nismë për promovimin e librave të rinj është një faktor i pasurimit kulturor etj.

Me iniciativën e “7arte” edhe në Mitrovicë, në kafe-librarinë “Këndi Kreativ” u shënua kjo ditë e rëndësishme për librin. Me këtë rast u organizua një natë poetike me shkrimtarë dhe adhuruesë të letërsisë. Vlenë të theksohet se një pjesë e kohës iu dedikua poezive shqipe të viteve të 60’ta për të vazhduar më pas me leximin e poezive personale të vet autorëve të pranishëm.

The idea of ​​celebrating World Book Day has its roots in Spain, in Catalonia, where those who bought the book given them the 23rd Rose April is a symbolic date for world literature because on this date in 1616, died Miguel de Cervantes and Shakespeare was born while. UNESCO seeks to promote reading for everyone, especially young people, to promote the protection of intellectual property through copyright protection.

23rd April has been declared World Book Day 15th November 1995, with a resolution of UNESCO, as they take into account the fact that the book is, historically, the most powerful instrument for spreading knowledge and the most effective means to ensure the preservation of this knowledge, that any initiative to promote the new book is a factor of cultural enrichment, etc.

With the initiative of “7arte” in Mitrovica, in the coffee-library “creative corner” has marked this significant day for the book. In this case organized poetry evening with writers and lovers of literature. It should be noted that the time was dedicated to the Albanian poetry 60’tih years to continue reading their own poems.

Ideja obeležavanja Svetski dan knjige ima svoje korene u Španiji, u na području Katalonije, gde onima koji su kupili knjigu poklonjena im je i ruže 23. april je simboličan datum za svetsku književnost, jer na ovaj datum u 1616, umro je Migel de Servantes i dok je Šekspir rođen. UNESKO želi da promoviše čitanje za sve, pogotovo mlade ljude, i da promoviše zaštitu intelektualne svojine putem zaštite autorskih prava.

23. april je proglašen Svetski dan knjige 15. novembra 1995, sa rezolucijom od UNESCO-a, pošto su uzeti u obzir činjenica da knjiga je, istorijski, najmoćniji instrument za širenje znanja i najefikasnije sredstvo da obezbedi očuvanje tog znanja, da bilo kakva inicijativa za promovisanje nove knjige je faktor kulturnog obogaćivanja, itd.

Uz inicijativu “7arte” u Mitrovici, u kafe-knjižaru “kreativni kutak” je obelezen ovaj značajan dan za knjigu. U ovom slučaju organizovano poezijsko veče sa piscima i ljubitelja knjizevnosti. Treba napomenuti da deo vremena bio je posvećen albanskoj poeziji 60’tih godina da bi se nastavlo sa čitanje sopstvenih pesama .

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP