Menu

101 Shkallët – drejt skenës

Eng below:

“101 Shkallët” është një event i organizuar nga 7ARTE. Ky event shërben për promovimin e talentëve të rinj. 101 Shkallët ofron skenën dhe paisjet e nevojshme për muzikantët, poetët dhe artistët vizual të Kosovës, me qëllim që ata të rriten drejt një karriere të qëndrueshme në art. Përveq ndihmës në aspektin teknik, 101 Shkallët” ofron edhe këshilla biznesi dhe marketingu për artistët e rinj që janë seriozë në krijimtarinë e tyre.

Deri më tani, 7ARTE ka organizuar dy evente për promovimin e të rinjëve. Grupi muzikor “ECHO” ka përfituar nga ky organizim, duke mbajtur një performancë live në ambientet e 7ARTE. Përveq grupit “ECHO”, është mbajtur edhe një event i muzikës elektronike, në kuadër të së cilit është bërë edhe promovimi i një DJ-i të ri të qytetit të Mitrovicës.

“101 Shkallët” is an event organized by 7ARTE. This event serves to promote young talents. 101 Shkallët” offers the necessary stage and equipment for musicians, poets and visual artists of Kosovo, in order for them to grow towards a sustainable career in art. In addition to technical assistance, “101 Shkallët” also offers business and marketing advice for young artists who are serious in their creativity.

So far, 7ARTE has organized two youth promotion events. The music group “ECHO” has benefited from this organization, holding a live performance in the premises of 7ARTE. In addition to the group “ECHO”, an electronic music event was held, in which a new DJ from the city of Mitrovica was promoted.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP