Menu

Me kopshtari urbane dhe animacion 

       Në kuadër të projektit “Hapësirat Kulturore të Kosovës” 7Arte organizoi puntorinë për kopshtari urbane si dhe shfaqi një program të filmave të animuar për fëmijë. Ky aktivitet u organizua për nderë të ditës ndërkombtare të fëmijëve dhe përqoi mesazhin se fëmijeve tanë u duhet siguruar sa më shumë mjedise të gjelbra dhe njëherit u duhet ofruar njohuri mbi potencialet e ndryshme që ofron kopshtaria urbane. Krahas kësaj të pranishmëve iu ofrua një ligjeratë nga Znj,Mimoza Istrefi në lidhje me rëndësinë e kopshtarisë,  sistemit të ujitjes dhe njëherit iu mundësua që secili nga fëmijët të mbjellë farat e para në kopshtin tashmë të ri urban në Mitrovicë. 7Arte në bashkëpunim me GAIA Kosovo kanë për synim që gjatë këtij viti ta shndrrojnë këtë hapësirë në një mjedis sa më të gjelbër, e të përshtatshëm për organizimin e eventeve social-kulturore për gjithë qytetarët. Krejt në fund për të pranishmit u shfaqën katër filma të animuar të përzgjedhur nga Anibar.të cilët u pritën nga të pranishmit me mjaftë kërshëri.

    Ky aktivitet është mundësuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian, në kuadër të projektit ‘Hapësirat Kulturore të Kosovës’ të implementuar nga Anibar, Lumbardhi, 7Arte dhe Pogon. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e 7Arte dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e Bashkimit Europian.

7 Arte celebrates June 1st – with urban gardening and animation

     Within the project “Cultural Spaces of Kosovo” 7 Arte organized a workshop for urban gardening as well screened a series of animated films for children. This event was organized for the honor of the international children’s day and it was focused on the message that our children need to be provided as much greener spaces as possible and at the same time have to be informed about the potentials offered by the urban gardening. In addition to this, a lecture was given by Ms. Mimoza Istrefi regarding the importance of gardening and irrigation system and at the same time enabled each of the children to plant the first seeds in the newly urban garden in Mitrovica. 7 Arte in cooperation with GAIA Kosovo, this year are aiming to turn this space into a greener space,suitable for organizing social and cultural events for all citizens. All in the end, four animated short films selected by Anibar were shown to the audience, who were welcomed by the audience with a lot of curiosity.

This activity was enabled by the financial support of the European Union, within the project ‘Cultural Spaces of Kosovo’ implemented by Anibar, Lumbardhi, 7Arte and Pogon. Its content is the responsibility of 7Arte and does not necessarily reflect the views of the European Union.   

      

 7Arte slavi 1. jun – sa urbanim vrtlarstvom i animacijom

       U okviru projekta “Kulturni prostori Kosova” 7Arte je organizovao radionicu za urbano baštovanje i prikazao seriju animiranih filmova za decu. Ovaj događaj organiziran je u čast međunarodnog dana djece i bio je usmjeren na poruku da naša djeca trebaju biti što više zelenija i istovremeno moraju biti informisana o potencijalima koje nudi urbano vrtlarstvo. Pored toga, gospođa Mimoza Istrefi je održala predavanje o važnosti sistema baštovanstva i navodnjavanja i istovremeno omogućila svakoj od dece da posadi prva semena u novom urbanom vrtu u Mitrovici. 7 Arte u saradnji sa GAIA Kosovo, ove godine ima za cilj da ovaj prostor pretvori u zeleniji prostor, pogodan za organizovanje društvenih i kulturnih događaja za sve građane. Na kraju, publici su prikazana četiri animirana kratkometražna filma koja je odabrala Anibar, a publiku je dočekala s mnogo znatiželje.

    Ova aktivnost je omogućena finansijskom podrškom Evropske Unije, u okviru projekta „Kulturni prostori Kosova“ koji realizuju Anibar, Lumbardhi, 7Arte i Pogon. Njegov sadržaj je odgovornost 7Arte-a i ne odražava nužno stavove Evropske Unije.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP