Menu

Ripërtëritja e Quality Label

Eng below:

Ripërtëritja e Quality Label

Organizata 7 arte është e hapur për bashkëpunime me organizata të huaja dhe shkëmbim të të rinjëve entuziastë për të ndarë e përfituar përvoja e shakthtësi të reja.

Andaj, 7 arte është nderuar me faktin e ripërtëritjes së Quality Label (Etiketa e Cilësisë).

Rrjedhimisht organizata është e kualifikuar për të pritur dhe për të dërguar vullnetarë jashtë vendit nëpërmes bashkëpunimeve me organizatat e Evropës dhe jo vetëm.

Quality Label Renewal

The organization 7 arte is open for collaborations with foreign organizations and exchange of enthusiastic youth to share and gain new experiences and skills.

Therefore, 7 arte is honored with the fact of renewing the Quality Label.

Consequently the organization is qualified to receive and send volunteers abroad through collaborations with organizations in Europe and beyond.

Share this Post!

About the Author : 7 Arte


Related post

  TOP